SemináŘ obecných a komparativních dějin sylabus indiánské kultury latinské Ameriky název kurzu Markéta Křížová, PhDDownload 33.12 Kb.
Date05.05.2016
Size33.12 Kb.
#36592
SEMINÁŘ OBECNÝCH A KOMPARATIVNÍCH DĚJIN - SYLABUS
Indiánské kultury latinské Ameriky název kurzu - Markéta Křížová, PhD.
Akademický rok

2002/2003


Forma kurzu

Povinná přednáška iberoamerikanistického programu.

Specializační či výběrová přednáška pro studenty ostatních oborů (možné absolvování jednoho, případně obou semestrů.
Časový rozsah, doba konání

ZS i LS, pátek 14.20 - 15.55, Hybernská 3, č. 212


Charakteristika obsahu kurzu:

Cílem je představit jednotlivé kulturní areály Střední a Jižní Ameriky od nejstarších dob

Důraz bude kladen na fenomén kontaktu a kulturní změny, na vzájemné setkávání a ovlivňování domorodých společenství a na důsledky podnětů vzešlých z evropské kolonizace Nového světa.
I. Předkolumbovské kultury Latinské Ameriky (zimní semestr)
1. Názory na původ amerických Indiánů; nejstarší období amerických dějin

2. Předklasické a klasické kultury severní Mezoameriky

3. – 4. Klasické kultury Mezoameriky – Mayové

5. – 6. Poklasické kultury Mezoameriky – Aztékové

7. Marginální kultury Mezoameriky (Zapotékové, Mixtékové, Taraskové), Jihozápad a Jihovýchod Severní Ameriky

8. Předklasické a klasické kultury andské oblasti

9. – 10. Poklasické kultury andské oblasti – Inkové

11. Střední Amerika, sever Jižní Ameriky, karibská oblast

12. Pralesy Jižní Ameriky

13. Jih Jižní Ameriky


II. Indiánské kultury Latinské Ameriky po roce 1492 (letní semestr)
1. Conquista Nového světa

2. Karibská oblast

3. Centrální Mezoamerika – Aztékové

4. Centrální Mezoamerika – Taraskové, Zapotékové aj.

5. Sever Mezoameriky – Jihozápad, marginální kultury, Apačové a jiné kočovné kmeny

6. Jižní Mezoamerika – Mayové

7. Andská oblast – Inkové

8. Marginální oblasti And – Araukáni, sever Jižní Ameriky

9. Pralesní oblast

10. Latinská Amerika v období nezávislosti

11. Kultury Jihozápadu v kontextu USA

12. Indiáni v Latinské Americe v moderní době

13. Shrnutí
Povinná literatura

Bude upřesněna.


Doporučená literatura

The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. I (North America), ed. Bruce G. Trigger, Wilcomb E. Washburn, Cambridge/New York 1996
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. II (Mesoamerica), Part 1 (Native Prehistoric Cultures of Mesoamerica), Part 2 (Mesoamerica since the Spanish Invasion), ed. Richard E. W. Adams, Murdo J. MacLeod, Cambridge/New York 2000
The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. III (South America), ed. Frank Salomon, Stuart B. Schwartz, Cambridge/New York 1999

1. Conquista Nového světa
Tzvetan Todorov, Dobytí Ameriky (Problém druhého), Praha 1996

2. Karibská oblast
Kolumbův lodní deník, Praha 1942 (Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958)
Spis o nových zemích a novém světě, Praha 1981
Bartolomé de Las Casas, O zemích indijských zpustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, Praha 1954

3. Centrální Mezoamerika - Aztékové
Hernán Cortés, Dopisy (Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu), Praha 2000
Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie o dobývání Mexika, 2 sv., Praha 1980

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Mexika, Praha 1956


Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule (A History of the Indians of the Valley of Mexico, 1519-1810), Stanford 1964
Serge Gruzinski, The conquest of Mexico, Cambridge 1993 (La colonisation de l'imaginaire, Paris 1988)

4. Centrální Mezoamerika - Taraskové, Zapotékové aj.
5. Sever Mezoameriky - Jihozápad, marginální kultury, Apačové
Ignacio del Río, Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768, México 1998 (1a ed. 1984)
Ramón A. Gutiérrez, When Jesus Came, the Corn Mothers Went Away (Marriage, Sexuality and Power in new Mexico, 1500-1846), Stanford 1991

6. Jižní Mezoamerika - Mayové
Inge Clendinnen, Ambivalent Conquests (Maya and Spaniards in Yucatan, 1517-1570), Cambridge 1987
Nancy Farriss, Maya Society under Colonial Rule, Princeton 1984

7. Andská oblast - Inkové
Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los incas, ed. Aurelio Miro Quesada, Caracas, 1991
Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno, ed. Franklin Pease, Caracas 1980

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Peru, Praha 1980


John Hemming, Dobytí říše Inků, Praha 1970
Steve Stern, Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest, Madison 1982 (2nd ed. 1993)
Nathan Wachtel, Los vencidos (Los indios del Perú frente a la conquista espaoola, 1530-1570), Madrid 1976
Bohumír Roedl, Ve jménu Inky Túpaka Amarua, Praha 1998

8. Marginální oblasti And - Araukáni, sever Jižní Ameriky

9. Pralesní oblast
Hans Staden, Dvě cesty do Brazílie, Praha 2000
Jean de Léry, Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove, Praha 1957

Ettore Biocca, Sama mezi Indiány, Praha 1972


Claude Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1966
Alberto Vojtěch Frič, Indiáni Jižní Ameriky, Praha 1942 (řada dalších vydání)

11. Latinská Amerika v období nezávislosti

12. Kultury Jihozápadu v kontextu USA
Markéta Křížová, Indiáni v USA ve 20. století, in: Historický obzor 3-4/1998, s. 50-56, Historický obzor 5-6/1998, s. 119-125
Leslie Marmon Silková, Obřad, Praha 1997

13. Indiáni v Latinské Americe v moderní době
Jacques Soustelle, Čtvero sluncí, Praha 2000
Milan KováČ, Antropológ jako sociálny in?inier (Prípad Lakandóncov), Cargo 1-2/2000, s. 22-39
Bohumír Roedl, Ve jménu Inky Túpaka Amarua, Praha 1998
Lukáš KrejČí, Indigenní hnutí - specifický případ etnika Seri, dipl. práce, FF UK 2001


Forma atestace/-cí

Zk pro studenty iberoamerikanistického programu.

Kv pro studenty ostatních oborů.
Požadavky pro udělení atestace/-cí

Budou upřesněny.


Podmínky k zápisu do kurzu

Nejsou.
Download 33.12 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page