Schools division of baybay cityDownload 18.1 Kb.
Date31.07.2020
Size18.1 Kb.
Republic of the Philippines

Department of Education

REGION VIII (Eastern Visayas)

SCHOOLS DIVISION OF BAYBAY CITY

BAYBAY 8 DISTRICT

BUNGA NATIONAL HIGH SCHOOL

Bunga, Baybay City, Leyte
Aytem

MELCs

Bilang ng Modyul

Pamagat

“Unpacked Items” Para sa Paghahanda ng dahong Panggawain na Maaaring Maipon o Mabuo

1

Nailalapat ang kahulugan ng

ekonomiks sa pang-araw- araw na

pamumuhay bilang isang mag

aaral, at kasapi ng pamilya at

lipunan


Modyul 1

Paglalapat ng kahulugan ng

ekonomiks sa pang-araw- araw na

pamumuhay bilang isang mag

aaral, at kasapi ng pamilya at

lipunan

(AP9MKE-Ia-1)(August 24 - 28, 2020)

Day 1


  • Natutukoy ang kahulugan ng ekonomiks sa tulong ng mga larawan at halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng mga gawaing may kinalaman sa konseptong ito.

Day 2

  • Nakagagawa ng isang mind map sa paglalahad ng mga ideya tungkol sa konsepto ng ekonomiks.

Day 3

  • Napahahalagahan ang ekonomiks sa pamamagitan ng pagsulat ng repleksiyon
2


Natataya ang kahalagahan ng

ekonomiks sa pang-araw- araw na

pamumuhay ng bawat pamilya at

ng lipunanModyul 2

Pagtataya ng kahalagahan ng

ekonomiks sa pang-araw- araw na

pamumuhay ng bawat pamilya at

ng lipunan

(AP9MKE-Ia-2)


(August 31 – Sept. 4, 2020)

Day 1


  • Natutukoy ang mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.

Day 2

  • Naisasabuhay ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan.

Day 3

  • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan.

(Sept. 5 - 9, 2020)

Day 1


  • Napapahalagahan ang salitang ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan.


Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page