Melyet pénzen nem is szerezhetett volna meg magánakDownload 20.97 Kb.
Date29.12.2021
Size20.97 Kb.

1. Ki volt Szent Jeromos? Készítsetek jegyzetet a munkásságáról, és jelöljétek meg a forrást! Miért van szükség erre a feladatra a Filológia tantárgy keretében?

Szent Jeromos Stridót városában született, születési éve valahová 340 és 346 közé tehető, de a kutatók sem tudják biztosan. Édesapját Eusebiusnak hívták, s feleségével nagy örömük volt a gyerekükben, mivel „a gyermeket tíz talentummal gazdagította az Úr”, azaz jó keresztény és igaz szó szólónak bizonyult.

Jeromos jó tanítványa volt Orbiliusnak, első oktatójának, az Istentől kapott tehetséget szorgalommal párosította s így csakhamar mesterének büszkeségévé lett. Vele tanulja meg a klasszikus latin nyelvet. Kiváló szónoki tehetséggel rendelkezett, s jogi tudása az ügyvédi pályára terelte őt. Szent Jeromos már gyerekkorától kezdve nagyon szerette a csendet és a könyveket, minden pénzét arra költötte, s ha már pénzéből nem futott, másolásra adta magát, s „sok oly művet írt le, melyet pénzen nem is szerezhetett volna meg magának”.

Eljut Rómába is, a világváros egyszerűen elvarázsolja őt. De nem vakítja el a világiasság, buzgón, mint a „Krisztus nyájáért aggódó jó pásztor” látogatja a híveket, szónokol, buzdít és beszél. Néhány év műlva Galileába ment, majd ezután Trierben telepedett le. Sok eséllyel itt, egy kolostorban kezdett el foglalkozni a teológia tanával.

A chalcisi sivatagban megírta egyik levelét, a remeteélet védiratát és Szent Pál remete életét. 379-ben elhagyta a kolostort és visszatéert Antiochiába.

Az Egyház beleírta nevét szentjeinek. Közel állott a pápai székhez, közel ahhoz, hogy Krisztus földi helytartója legyen.  Földi maradványait a Santa Maria Maggiore bazilikában temették el.

Forrás: Babura László: Szent Jeromos élete; Szent István Társulat, Bp., 1926

Véleményem szerint azért volt szükség erre a feladatra a filológiában, hogy gyakorlatot nyerjünk az információszerzésben, régi szövegek olvasásában, és úgy általánosan a filológiában szükségeltetett feladatok megoldásában.

2. Véleményem szerint fontos tanulnunk és olvasnunk Szent Jeromosról filológia órán, mivel munkásságával befolyó hatással volt nagyon sok mindenre: fordította és elemezte a Szentírást, nagyon olvasott volt. Ezáltal mi is okulhatunk tőle és példának vehetjük az életútja alatt felhalmozott információkat, anyagokat.

3.  Készítsetek jegyzetet Hargittay Emil A régi magyarországi irodalom jellege című tanulmányról legalább két oldalban (a Filológia kötetből).

- régi magyarországi irodalomnak tekinthetjük az 1772 előtti irodalmunk belső periodizációját, vagyis a középkori, reneszánsz és barokk irodalmat és ezeknek minden alkorszakait.

- az irodalomtörténetet különböző irányokból tekintve foglalhatjuk össze, ilyenmód beszélhetünk a kronologikus elrendezésű szerkesztésről, de van más lehetőség is az irodalmunk átfogó tárgyalására.

- a 13. századot megelőzőleg nincs magyar nyelvű verses szövet, ezért nincs mit tanulmányoznia a filológiának.

- középkori irodalomban ellentétes folyamatok: vallásosság-világiasság.

- váltakozás

- Ma. o. állama történelmileg változó terület, többnyelvű kultúra.

- Balassi, Zrínyi a közeg miatt is 6-8 nyelven tudodd/értett.

- 18. század előtt nem alakult ki a nemzetfogalom, ezért nem Magyar költőkről beszélünk, hanem ma.o.-i költőkről.

- ahogy elválaszthatatlanul fonódik össze a magyar és m. o.-i, uú. jellemzi régi századainkat az Eu.-val való szimbiózis.

- a vándordiákjaink különb. korszakokban különb. országok egyetemeit látogatták: Párizs, Prága, Krakkó, Bologna, Padov a reformáció koráig, Wittenberg, Róma, Grazba Heildelberg, Anglia, Németalföld.

- külföldi közegben való kommunikáció magyarjaink számára: több nyelvet ismertek, viszont az első helyet a latin foglalja el.

- latinul folyt az oktatás, tankönyvek latinul.

- régi ma.o.-i irodalom századaiban az író fogalma ismeretlen volt.

- irodalom s más tudományok csak mellékfoglalkozás, ami már lassan-lassan fontosabb volt minden másnál.

-“historia litteraria” felfogás: irodalom mindaz, ami lejírt formában fenmaradt.

- a régi magyarországi iríodalom századaiban íroink többsége irói tevékenységének jelentős részet valamilyen funkció szerint, didaktikus szándekkal, alkalmazott alkotásokat es műfajokat

létrehozva alkotta meg művét.

- prédikáció irodalom alkalmazási helye a templom, a halotti beszédeké a temetés, a naptárverseké a naponta használt kalendárium, az alkalmi költészete a lakodalom, a keresztelő.

- anakronizmus

-gondolkodásmód-gondolatvilág

- folklór létének figyelembevétele

- szájhagyományozás

- fennmaradt nyomtatványok számbeli növekedése.

- a mai magyarorszagi konyvtarakban csupan mintegy 190 olyan kodex talalhato, amelyekről bizonyithato, hogy Mohacs előtt is itt voltak.

- fragmentumok, kódextöredékek.

- néhány évtized, s a ma.o.-i irodalom története szépen átírható less.

- minden irodalom mutatja a genetikus meghatározottság jellegzetességét.

- tradicionális gondolkodás

- szerep, név elárulása lényegtelen.

- komplikáció egyenlő a szerkesztési technikával

- hivatkozások lehetnek pontosak, felületesek

- nyomon követhető a genetikus meghatározottság állomásai

- eljárásmód figyelme

- biblikus meghatározottság

- biblikus motívumok felhasználása

- mitologiai utalások hiányát pótolja reneszánsz s barokkban

- evokatív jellege

- imitáció és komplikáció, komplikáció: megváltozott jelentés

- variálódás és kontamizáció

- korok esztétikai elveli

- retorikai szempontok érvényesítése

- antic szónoki beszéd szerkezetének átvitele a régi magyar prédikációkba és más műfajokba- prédikációszerkesztés szabályai

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page