Masaryk university of brno faculty of educationDownload 144.37 Kb.
Page1/31
Date20.01.2021
Size144.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

MASARYK UNIVERSITY OF BRNO

FACULTY OF EDUCATIONBachelor thesis

Brno 2014

Tomáš Kvítek

Masaryk University

Faculty of Education

Department of English Language and Literature

Peter Shaffer’s Amadeus and The Royal Hunt of the Sun

Bachelor Thesis

Brno 2014

Supervisor: Written by:

Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. Tomáš Kvítek

Anotace

Hlavním záměrem této bakalářské práce je analyzovat postavy Wolfganga Mozarta, Antonia Salieriho a Francisca Pizarra ve dvou divadelních hrách významného anglického dramatika a scénáristy Petera Shaffera, jehož díla Amadeus a Královský Hon na Slunce významně přispěly do britského kulturního dědictví. Úvodní část představuje Petera Shaffera v kontextu postmoderního britského divadla, a následně zmiňuje hry, které byly adaptovány pro české divadlo. Primárně však tato práce zkoumá osobnostní charakteristiky hlavních protagonistů, jejich postoje a myšlenky z hlediska jejich sociálního a kulturního zázemí. Práce také kriticky nahlíží na dobu imperialismu z hlediska postmodernismu v kontextu těchto her.Annotation

The main objectives of this thesis is to analyse the characters of Wolfgang Mozart, Antonio Salieri and Fancisco Pizarro in two plays written by an eminent English playwright and screenwriter Peter Shaffer whose masterpieces Amadeus and The Royal Hunt of The Sun have significantly contributed to British cultural heritage. The introductory part places Peter Shaffer in the context of post-modern British theatre and subsequently, introduces those of his plays that have been adapted for Czech theatres. Primarily, however, it examines the protagonists’ personal characteristics, their attitudes and thoughts within a perception of their social and cultural background. It also conducts a critical look into the era of imperialism from the perspective of post-modernism within the context of the plays.Klíčová slova

Divadlo postmodernismu, české divadlo, Amadeus, fikce, ironie, dialog, průměrnost, postava Salieriho, postava Mozarta, zrada, žárlivost, zavedená etiketa, rivalita, touha, společnost, individualismus, kolektivismus, význam Boha, kontext, kolonialismus, imperialismusKey words

Postmodern theatre, Czech theatre, Amadeus, fiction, irony, dialogue, mediocrity, character of Salieri, character of Mozart, betrayal, jealousy, well-established etiquette, rivalry, desire, society, individualism, collectivism, meaning of God, context, colonialism, imperialismDeclaration

Hereby I declare that I have compiled this thesis on my own and all the sources of information used in the thesis are listed in the references.


Brno, 19 April 2014 ………………………………

Tomáš KvítekShare with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page