Masaryk university faculty of educationDownload 0.98 Mb.
Page1/98
Date03.04.2021
Size0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98

MASARYK UNIVERSITY

FACULTY OF EDUCATION

Master’s Thesis

Brno 2012Hana Bellová

MASARYK UNIVERSITY

Faculty of Education

English Language and Literature Department

Political Crisis Speeches of American Presidents: 1861-2011

Master’s Thesis

Brno 2012

Supervisor: Author:Mgr. Martin Adam Ph.D. Bc. Hana Bellová

Annotation

BELLOVÁ, Hana. "Political Crisis Speeches of American Presidents: 1861-2011." Master's Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2012. 181 pp. Supervisor: Mgr. Martin Adam Ph.D.

This diploma thesis provides a discourse analysis of ten crisis speeches given by U.S. presidents between 1861 and 2011. Based on the findings from the syntactic, semantic and pragmatic analyses, trends and developments will be evaluated, with special emphasis on features of political speeches.

In the theoretical part, syntax, semantic and pragmatic analyses and methods are described. In addition, features of political speech are explained, and a brief socio-political background of each speech is given. A chapter on mass media offers guidelines on its possible effects on political language.

In the practical part, all ten discourses are analyzed individually, illustrated by charts and graphs. Five paired analyses follow, where main features are compared and contrasted. Finally, the results are presented in charts and graphs illustrating overall trends and diachronic changes. The aim of the thesis is to find and analyze trends and developments in crisis speeches during the period 1861-2011 and to determine possible causes of these changes.


Keywords: discourse analysis, political speech, crisis speech, war speech, declaration of war, United States, president

Anotace

BELLOVÁ, Hana. „Krizové projevy amerických prezidentů: 1861-2011“ Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury, 2012. 181 stran. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Adam PhD.

Tato diplomová práce poskytuje diskurzivní analýzu deseti projevů amerických prezidentů v době krize či válečného stavu v letech 1861-2011. Vývojové trendy v jazyce jsou identifikovány a vyhodnoceny na základě výsledků syntaktické, semantické a pragmatické analýzy a zvláštní pozornost je věnována prvkům politických projevů.

V teoretické části jsou podrobně vysvětleny pojmy týkající se syntaktické, semantické a pragmatické analýzy, jejich úrovní a metod, které budou používány. Vedlo toho jsou také popsány prvky politických projevů a poskytnuty jsou také informace o sociálně-politicém pozadí všch projevů. Popsány jsou i masové média a jejich možný dopad na politický diskurz.

V praktické část se nachází individuální analýza všech deseti projevů, za použití úrovní a metod a s využitím grafů a tabulek. Následuje pět párových analýz, kde se porovnávají hlavní podobnosti a odlišnosti. Na závěr jsou prezentovány grafy a diagramy, poskytující nejdůležitější zjištění ve vývoji trendů a diachronních změn. Cílem výzkumu je nalézt a analyzovat lingvistické trendy a vývojové změny v projevech amerických prezidentů v době krize či válečného stavu v letech 1861-2011 a určit možné příčiny těchto změn.

Klíčová slova: analýza diskurzu, politický projev, válečný projev, krizový projev, deklarace války, prezident, Spojené Státy Americké,Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   98
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page