Jablonski, Marek (Michael)


BIBLIOGRAPHY chrysanthine music editionsDownload 6.47 Mb.
Page125/1182
Date29.06.2021
Size6.47 Mb.
#147305
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   1182

BIBLIOGRAPHY

chrysanthine music editions


T. Phōkaeus, ed.: Tameion anthologias [Treasury of an anthology] (Constantinople, 1824) [transcr. Chourmouzios the Archivist]

P. Ephesios, transcr. and ed.: Anthologia, ii (Bucharest, 1830; repr., 1997, with a new preface)

T. Phōkaeus, ed.: Tameion anthologias [Treasury of an anthology] (Constantinople, 1834) [transcr. Gregorios the Protopsaltes]

T. Phōkaeus, ed.: Heirmologion kalophōnikon [Kalophonic heirmologion] (Constantinople, 1835), 55–9 [transcr. Gregorios the Protopsaltes]

T. Phōkaeus, ed.: Doxastarion periechon ta doxastika holōn tōn despotikōn kai theomētorikōn heortōn tōn te heortozomenōn hagiōn tou holou eniautou, tou te triōdiou kai pentēkostariou: melopoiēthen para Iakōbou Prōtopsaltou tēs tou Christou Megalēs Ekklēsias [Doxastarion containing the doxastika of all the feasts of the Lord, the Mother of God, and the saints, celebrated throughout the year, of the triōdion and pentēkostarion: set to music by Jakobos the Protopsaltes of the Great Church of Christ] (Constantinople, 1836/R)


Download 6.47 Mb.

Share with your friends:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   1182
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page