Fyzikálny ústav sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 5.27 Mb.
Page1/65
Date19.05.2016
Size5.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Fyzikálny ústav SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2015

Bratislava


január 2016 0
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2015

1. Základné údaje o organizácii

2. Vedecká činnosť

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku

4. Medzinárodná vedecká spolupráca

5. Vedná politika

6. Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska

11. Aktivity v orgánoch SAV

12. Hospodárenie organizácie

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV

14. Iné významné činnosti organizácie SAV

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

17. Problémy a podnety pre činnosť SAV

PRÍLOHY

A Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2015

B Projekty riešené v organizácii

C Publikačná činnosť organizácie

D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

E Medzinárodná mobilita organizácie

1. Základné údaje o organizácii


1.1. Kontaktné údaje

Názov: Fyzikálny ústav SAV
Riaditeľ: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
Zástupca riaditeľa: Ing. Peter Švec, DrSc.
Vedecký tajomník: Mgr. Erik Bartoš, PhD.
Predseda vedeckej rady: Mgr. Martin Veselský, PhD.
Člen snemu SAV: RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45

http://www.fu.sav.sk

Tel.: +421-2-59410 501
Fax:
E-mail: angelika.winczerova@savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:

· Spoločné pracovisko ElÚ a FÚ SAV
Vrbovská cesta 5051/110, 92101 Piešťany

Vedúci detašovaných pracovísk:

· Spoločné pracovisko ElÚ a FÚ SAV
Ing. Rudolf Senderák, Piešťany

Typ organizácie: Príspevková od roku 1997

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

Štruktúra zamestnancov

K

K

K
do 35
rokov

F

P

T

M

Ž

M

Ž


Celkový počet zamestnancov

110

87

23

22

7

104

80,88

60,89

Vedeckí pracovníci

68

64

4

10

1

66

58,25

57,75

Odborní pracovníci VŠ

27

15

12

12

5

23

9,71

3,14

Odborní pracovníci ÚS

15

8

7

0

1

15

12,92

0

Ostatní pracovníci

0

0

0

0

0

0

0

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2015 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2015 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2015)

Rodová skladba

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži

15

48

3

4

15

32

17

Ženy

1

3

0

0

1

2

1


Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov

Veková štruktúra (roky)

< 31

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

> 65

Muži

12

12

12

3

3

5

12

5

11

Ženy

0

1

1

0

0

0

2

1

0


Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2015
Kmeňoví zamestnanci

Vedeckí pracovníci

Riešitelia projektov

Muži

48,0

49,7

46,4

Ženy

46,6

54,2

51,0

Spolu

47,7

50,0

46,7


1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

Vedecká rada rada Fyzikálneho ústavu SAV pracuje v obsadení:

Interní členovia: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.; Ing. Ján Ivančo, PhD.; Ing. Matej Jergel, DrSc.; RNDr. Marián Krajčí, DrSc.; RNDr. Igor Maťko, CSc. a Mgr. Martin Venhart, PhD.

Externí členovia: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (FMFI UK); prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF STU) a prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (FEI STU).

Predsedom VR je Mgr. Martin Veselský, PhD. a podpredseda doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty

Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2015

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2015 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2015 financované VEGA

20

4

142894

134212

15976

2. Projekty, ktoré boli r. 2015
financované APVV

13

4

494918

389362

77232

3. Projekty OP ŠF

1

6

1472894

1472894

488140

4. Projekty centier excelentnosti SAV

1

0

21143

21143

-

5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu


Tabuľka 2b Počet návrhov domácich projektov podaných v roku 2015

Štruktúra projektov

Miesto podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

1. Účasť na nových výzvach APVV

r. 2015

Bratislava

9

3

2. Projekty výziev OP ŠF

podané r. 2015

Bratislava

RegiónyShare with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2020
send message

    Main page