Engelsk programfag I studiespesialiserende utdanningsprogramDownload 275.5 Kb.
Page1/3
Date19.02.2016
Size275.5 Kb.
#785
  1   2   3
©Ole Jørgen Møllerop

ENGELSK – PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM 
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra: 1. august 2006
Formål
Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Internasjonale nyhetsmedier og en rekke aktører innenfor musikk, film og andre kulturuttrykk benytter ofte engelsk. God kompetanse i engelsk gir derfor adgang til informasjonskilder og til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv.
Innsikt i de engelskspråklige landenes historie er viktig for å forstå prosessene som ligger til grunn for den globale spredningen av engelsk språk og angloamerikansk kultur. Storbritannia og USA har i århundrer hatt en sentral posisjon i verdenssamfunnet, både politisk og kulturelt. Med disse landene som utgangspunkt skal programfaget gi grunnlag for å forstå vesentlige trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet.
Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv. For å kunne delta i samfunnsliv og arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt, blir det stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert nivå. Fordi engelsk brukes over hele verden og i alle kulturer blir interkulturell kompetanse en naturlig og nødvendig del av språkkompetansen. Programfaget kan bidra til økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og kulturytringer, og dermed åpne dører til de mange land og kulturer som bruker engelsk.
Engelsk er både et redskapsfag og et dannelsesfag. For den enkelte kan det å beherske et språk godt bidra til selvtillit, trygghet og mulighet til å utfolde seg i ulike situasjoner. Engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk kan være kilder til opplevelse, glede og personlig vekst. Programfagets brede tilnærming til kultur og samfunn i den engelskspråklige verden skal videreutvikle evnen til kritisk analyse og refleksjon.
Programfaget spenner vidt, og skal derfor gi tverrfaglig kompetanse i tillegg til språkkompetansen. Programfaget utgjør en helhet der de ulike ferdighetene integreres og inngår i en sammenheng. Som et ledd i arbeidet med oppøving av engelskferdigheter er det nødvendig å definere egen språkkompetanse og utvikle læringsstrategier som kan gi grunnlag for livslang språklæring.
Struktur
Programfaget engelsk består av tre programfag: internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur. Samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur kan tas uavhengig av hverandre og bygger hver for seg på internasjonal engelsk.


Programfag

Hovedområder

Internasjonal engelsk

Språk og språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Samfunnsfaglig engelsk

Språk og språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur

Engelskspråklig litteratur og kultur

Språk og språklæring

Kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteraturTimetall
Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter:
Internasjonal engelsk: 140 årstimer

Samfunnsfaglig engelsk: 140 årstimerEngelskspråklig litteratur og kultur: 140 årstimer
Hovedområder
Samfunnsfaglig engelsk 
Språk og språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte sammenhengen mellom form, innhold og stilnivå i setninger i samfunnsfaglige tekster

 • analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem

 • vurdere egen språklæring i forhold til oppsatte språklæringsmål


Kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner

 • bruke hensiktsmessig og situasjonstilpasset språk i ulike muntlige og skriftlige sjangrer

 • beherske formell og uformell språkbruk i ulike sammenhenger

 • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglig perspektiv

 • oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål

 • produsere tekster i ulike sjangrer med klart innhold, hensiktsmessig stil, god struktur og presis språkbruk

 • bruke informasjon basert på tallmateriale og statistikk som utgangspunkt for kommunikasjon om samfunnsfaglige emnerKultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan sentrale historiske hendelser og prosesser har påvirket utviklingen av det amerikanske og det britiske samfunnet

 • drøfte politiske forhold og system i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA

 • drøfte spørsmål knyttet til sosiale og økonomiske forhold i noen engelskspråklige land

 • analysere en regional eller internasjonal konflikt der minst ett engelskspråklig land er involvert

 • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden

 • tolke minst ett større skjønnlitterært verk og en film og et utvalg av annen engelskspråklig litteratur fra 1900-tallet og fram til i dag

  • Film: Queen Elisabeth I

  • Film: Cal

  • Roman: Cal

 • presentere et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk og vurdere prosessen

  • Gruppe 1: Kristine B, Kristine N, Hadi and Sarah M: Fat America

  • Gruppe 2: Mona, Camilla, Ragnhild and Øydis: Terrosism

  • Gruppe 3: Amar, Anders, Anders, Daniel, Sarah R: Gang life in the US

  • Gruppe 4: Sandra, Karina, Eli Ann and Karoline: British hooligans

  • Gruppe 5: Roald, Einar, Sammy and Axel: The US Civil War

  • Gruppe 6: Tone, Lisabeth; Ingvild, Ingunn and Kristin: Racism in the US

  • Gruppe 7: Magnus, Malin, Mustafa, Thomas: Obamacare
 • Chapter 3: TB 151 Who rules Britain?

   • No constitution, just a collection of passed bills

    • National holidays in Nor., the USA and GB

   • Laws: result of social evolution (monarchs vs powerful interest groups)

   • 1215 Magna Carta: monarch and the nobles

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/magna_carta.jpg/180px-magna_carta.jpg

Magna Carta Libertatum (the Great Charter of Freedoms)

file:joao sem terra assina carta magna.jpgKing John signs the Magna Carta

   • 1295→The HofL & the HofC = Parliament

   • 1640s Civil War: monarch vs Parliament→constitutional monarchy & parliamentary democracy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/king_charles_i_by_antoon_van_dyck.jpg/140px-king_charles_i_by_antoon_van_dyck.jpgCharles the Ist

  • TB 152 The winner takes all

   • Representative government through elections

   • Westminster

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/commons_in_session.jpg/165px-commons_in_session.jpgWestminster/HofC 1710
the palace of westminster—at dusk, showing the victoria tower (left) and the clock tower, colloquially known as

   • Elections to the HofC

    • 646 MPs

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/23/house_of_commons.jpg/200px-house_of_commons.jpg

 • House of Commons

    • 646 constituencies

    • UK constituencies

    • Electorate (30000-100000)

    • The 5-year rule (last GE May 2005)

   • The British system of government

    • p. 154

   • Election Day

    • The winner takes all/first past the gate

    • Who can vote?

     • GB citizens

     • Commonwealth & Ireland resident in GB

    • Who can become an MP?

     • Above + 21

    • By-elections

    • Next GE in Britain

   • An unfair system?

    • Proportional representation

    • Strong governments

  • TB 161 Centers of power: Parliament and The Prime Minister

   • Functions of the HofC

    • Makes laws

    • Public spending

    • Watchdog (Question time and specialist committees)

    • Recruiting office

    • People’s mouthpiece

    • The assent of the HofC

    • Debate HofC

    • The Speaker of the House of Commons

    • Speaker: John Bercow

   • Composition of the HofL (740)

    • 92 hereditary pees

    • about 600 life peers

    • 12 law lords

    • 26 lords spiritual

    • HofL

    • HofC/HofL

   • Function of the HofL

    • Revising the decisions made by the HofC

   • Opinions on the HofL

    • positive

     • Useful job

     • No rival to the HofC

    • Negative

     • No hereditary peers

     • Elected

     • Pol. parties represented

     • Leaders of other religions

   • How to become a PM?

    • Leader of the greatest party asked by the monarch to be the next PM and to form government

   • What does a PM do?

    • Appoints ministers

    • Decides the government’s strategy

    • Patronage

    • Asks the queen to dissolve Parliament and call for a new election

    • Contacts with foreign leaders

    • PM’s question time

    • The Cabinet (=20 ministers)

  • TB 171 Political parties in the UK

   • Political parties in the House of Commons

   • Reason for the establishment of pol. parties = extension of the right to vote

   • What do they stand for?

   • The Conservative party (Tories)

    • Centre-right

    • Freedom of the individual

    • Market forces

    • Low taxation

    • Low public spending

    • Privatization

    • Slow changes

    • Traditional values

    • Opposes “new” ideas (such as devolution)

    • Shows concern for the ordinary people (health & living conditions)

    • 50s agreed on mixed economy and the welfare state

    • 70s attacked trade unions, high taxes, too much social welfare and high spending

    • Eurosceptics vs. pro-Europeans

    • Dislike the size of non-white population

   • The Labour Party

    • 1900

    • Working-class interests

    • Left of centre

    • Supported the cause of the have-nots

    • Welfare

    • Toned down socialist ideology→recapture voters lost

    • Accepted private enterprise = New Labour

    • Tony Blair & Gordon Brown

    • Close relationship with the US

   • The LibDem

    • 1988: the Liberals + SDP

    • Freedom of the individual

    • Skeptical of big business

    • Oppose both socialism and conservatism

    • Devolution

    • Support UK in EU

    • Social change

 • Chapter 1: TB 7 Small islands – big horizons

    • 6000 years ago: separated from Eu. mainland

  • TB 9: First settlement to Queen Elisabeth I

    • The name of the country

    • 4500 BC Earliest Britons = hunters and gatherers (nomads): no records

    • Primitive agriculture = basis of permanent settlements

    • 600-50 BC the Celts (Belgium)

    • 55BC-400AD the Romans→Comulodonum (Colchester) capital

     • Central government

     • Laws

     • Good roads

     • Christianity

     • Left to defend Italy
    • 430 the Anglo Saxons, Celts in Scotland and Wales→patchwork of small kingdoms


Tension
800 the Vikings (north and east) = powerful in Scotland and Ireland, first plunderers, then assimilated

     • 886: king Alfred the Great (871-899) treaty with the Vikings: division of England

    • United Kingdom 950

    • The basis of modern English = Anglo Saxon and Old Norse

     • Kirk, birn,leg,fjord,flat,egg,sky

   • Anglo Saxons and the Norman invasion

    • Saxon restoration between 1042-1066 after a reign of Danish monarchs

    • King Edward dies Jan 5 1066, William of Orange claims the throne, but also Harald Hardrada wants the throne

    • King Harold II becomes king

     • Brothers

      • Tostig fell out with his brother, teamed up with Harald Hardrada

      • Swein outlawed having raped an abbess

      • Edith married to king Edward the Confessor

    • 1066 September 25: Battle of Stamford Bridge

     • King Harold vs Harald Hardrada, king Harold wins

    • 1066 October 14: Battle of Hastings

     • King Harold vs William the Conqueror, king Harold loses = England invaded by the Nomans

   • The Magna Carta

    • After William: modern, centralized and efficient monarchy

     • 1066-1087: William I the Conqueror

     • 1087-1100: William II

     • 1100-1135:Henry I

     • 1135-1154: Stephen

     • 1154-1189: Henry II

     • 1189-1199: Richard I

     • 1199-1216: John without land

    • AS aristocracy supplanted

    • French officials

    • Friction

    • 1215: king John needed army funds, turned to the barons

    • Funds, but in return power = the Magna Carta (p 153)

    • Basis barons = HofL

    • Institution for cities/towns = HofC

    • →1500: French influence reduced, closing gap aristocracy vs common people

    • Language: mix AS, F and Latin

   • The age of contrast: the Renaissance 1350-1650 (rebirth or revival), (brilliance (Elisabeth I) vs violence (Henry VIII)

    • Renaissance (rebirth or revival), love of knowledge after the Dark Ages (Middle Ages 500-1500 as a time of backwardness)

    • 1500: Eng. Powerful, united and aggressive kingdom

    • Extension of power: Ireland & Scotland

    • Henry VIII (1509-1547)

     • Patron of the arts

     • Ruthless and violent monarch

     • Six wives

     • Broke with the Roman Catholic Church→Church of Eng

    • Mary I (1553-1558)

     • “Bloody Mary” = violent attempts re-establish RCC

    • Elisabeth I (1558-1603)

     • Flowering of art and literature

     • Political intelligence: peace at home and strength abroad

     • Also ruthless→Mary Queen of Scots (cousin) beheaded

     • The defeat of the Spanish Armada (1588)→beginning of the British Empire

  • The Civil War to the First World War

   • Elisabeth dies 1603 issues→a period of great unrest: rel./pol.

    • The width of the Protestant reformation→Scotland and Ireland

    • The power of Parliament

   • James I (E’s Scottish cousin)(1603-1625)


Stuartss
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/jamesiengland.jpg/200px-jamesiengland.jpg

    • Pragmatic rel. tolerance→trouble with the Puritans & some Roman Catholics

    • Raised taxes→trouble with Parliament→dissolved it

   • Charles I (1625-1649) failed to keep the peace


Suarts
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/king_charles_i_by_antoon_van_dyck.jpg/210px-king_charles_i_by_antoon_van_dyck.jpg

    • Cath. wife→P suspicious

    • Dissolveded Parliament, Devine Right

    • 1642 Civil War: Royalists vs Parliament

    • 1649 beheaded

   • The Commonwealth and Restoration

    • Commonwealth republic 1449-1653

    • No stable gov. 1649-1653

    • Oliver Cromwell (Lord Protector) 1653-1658

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/oliver_cromwell.jpg/180px-oliver_cromwell.jpg

     • Anti Cath.

     • MP and general

     • 1661: exhumed and beheaded, head on a pole till 1685 in front of the Abbey

    • 1658-1660: son Richard

     • Anti Cath.


Suarts
Charles II (son of Charles I)(1660-1685)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/charles_ii_of_england.jpeg/210px-charles_ii_of_england.jpeg

    • Rel. toleration


Stuarts
General amnesty

    • Monarchy restored

   • Inheritance of the Civil War: constitutional monarchy: monarch with limited powers

    • Parliament: cannot rule without a monarch

    • Monarch: cannot rule without Par.

   • James II (brother of Charles II)(1685-1689)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/king_james_ii.jpg/210px-king_james_ii.jpg

    • Also Cath. ties

    • Overthrown by Par.,replaced by Prot. William of Orange (1689-1702)

     • 1690: Battle of the Boyne

   • Anne (1702-1714)

    • Stuart Cath.

   • 1701 Act of Settlement(future monarchs Protestants)→George I of the House of Hanover (1714-1724)

   • From Great Britain to the United Kingdom

    • 1707: The Act of Union of England and Scotland

     • Accepted by Scottish Protestants→no Cath. separate Scottish kingdom

    • 1200: Wales annexed by England

    • Ireland still Cath.→problem

     • Plantation of Ulster

      • Cath. land given to Prot. settlers

      • 1649: Irish rebellion→put down by Cromwell

      • 1798: Irish rebellion→massacres

     • 1801: The United Kingdom of Great Britain and Ireland

   • Industrialization

    • 1700s

    • The Enlightenment→scientific approach to the study of the natural world (picture TB 33)

     • Agriculture

     • Manufactured goods

    • Prerequisites

     • Science→better health care→population growthexpanding markets→free market economy (Adam Smith)

     • Inventions

      • Spinning Jenny (daughter of James Hargreaves)

      • Steam engine

     • Transportation

     • Resources

     • Army strength

   • Empire

    • Industrial Revolution→expasion of the Empire

     • India : British East India Company 1600-1873

c:\users\møllis\documents\klasser 09-10\3eng2a 09-10 (samfunnsfaglig engelsk)\180px-clive.jpg

Robert Clive, 1st Baron Clive, became the first British Governor of Bengal.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/east_india_house_ths_1817_edited.jpg/275px-east_india_house_ths_1817_edited.jpg

The expanded East India House, Leadenhall Street, London, as rebuilt 1799-1800     • Americas

     • Australia

     • New Zealand

    • Slave trade

     • 15 mill

slaveship

     • Abolished 1807

    • Expasion→conflicts 1700s

     • France in America (claimed land between the App. and the Mississippi, defeated 1763) and India(France 1668 5 provinces, England 1761)

     • Napoleonic Wars 1799-1815: the battle at Waterloo June 18th

c:\users\møllis\documents\klasser 09-10\3eng2a 09-10 (samfunnsfaglig engelsk)\waterloo\068 ojm i voksmuseet.jpg

   • Reform at home

    • Situation at home

     • Peasants vs skilled workers over jobs→unemployment

     • Low wages

     • Long hours

     • Bad working conditions

     • No health, welfare and unemployment benefits→1800s reform movements→Chartists→1867/1884 Reform Acts→Labour movements

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/coaltub.png

A young "drawer" pulling a coal tub along a mine gallery
   • The Victorian Age (1837-1901)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/queen_victoria_by_bassano.jpg/210px-queen_victoria_by_bassano.jpg

    • Europe’s greatest power (1880: 35% of world’s production)

     • Agriculture

     • Colonies

      • Raw materials

      • Ready market

     • Infrastructure

    • Puritanical attitudes & double morals

    • Principles of individual freedom and natural rights

     • Fair trail

     • Freedom of speech

     • Freedom of religion

    • The organizing of the working class

    • Balance of power foreign policy

     • Some wars (Crimean War 1854-1856 and the Boer Wars 1880-1902), but Pax Britannica

   • Losing steam

    • Ind. Revolution spread

     • USA

     • Germany, unified 1871
  • The First World War to the present

   • 20th century

    • Abrupt changes

     • Lost its position

     • Empire being lost

     • WWI→GB almost bankrupt

     • WWI images

      • The Entente Powers

       • United Kingdom, France, and the Russian Empire. New Zealand, Belgium, Serbia, Canada, Australia, Italy, Romania

      • Triple Alliance

       • Germany, Austria–Hungary, and Italy

      • In 1908 and 1909, Austria–Hungary caused the Bosnian crisis by officially annexing the former Ottoman territory of Bosnia-Herzegovina, which they had occupied since 1878. This greatly angered the Pan-Slavic and thus pro-Serbian Romanov Dynasty who ruled Russia and the Kingdom of Serbia, because Bosnia-Herzegovina contained a significant Slavic Serbian population. On 28 June 1914, Gavrilo Princip, a Bosnian-Serb student and member of Young Bosnia, assassinated Archduke Franz Ferdinand of Austria in Sarajevo, Bosnia

      • 3 mill killed (GB)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/ww1_titlepicture_for_wikipedia_article.jpg/300px-ww1_titlepicture_for_wikipedia_article.jpg

     • Film: The Lost Batallion, first scenes

     • The inheritance from WWI

      • The failure of pre-war optimism (the Lost Generation)→30s depression

      • Empire→Commonwealth

       • Demand for independence

        • India/Pakistan 1947

        • Ireland, demanding Home Rule→Easter Rising 1916 & partition 1921

      • European connection (1973)

    • WWII

     • Hitler→revenge

     • British→appeasement

      • Munich Agreement 1938: Sudetenland

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/bundesarchiv_bild_183-r69173%2c_m%c3%bcnchener_abkommen%2c_staatschefs.jpg/300px-bundesarchiv_bild_183-r69173%2c_m%c3%bcnchener_abkommen%2c_staatschefs.jpg

      • Annexation of Austria 1938

       • Churchill (Con) critical


winston churchill


        • PM 1940-45 after Chamberlain’s resignation, also PM 51-55

        • Active in politics since 1905 as Home Secretary & Navy Secretary

        • Winston Churchill speaks

     • WWII starts Sep 1 1939 Poland

      • Invasion of Poland

     • Churchill PM 1940

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/plakat1940.jpg/180px-plakat1940.jpg

     • The Battle of Britain (1940)→no German success→The Blitz (Blitzkrieg) (1940-1941)=difference WWI & WWII

      • Battle of Britain

      • The Blitz Coventry

      • Situation 1940:

file:second world war europe 1941-1942 map en.png

      • Total mobilization although appeasement

     • D-day June 6 1944

      • D-day

      • Saving private Ryan, D-day

    • TB 43 Spot check

    • Post-war Britain

     • Consequence of WWII→GB weakened→pol. reforms→NHS (LP)→diminishing the Lib

     • 60s→youth rebellion against the old elitist class system

      • Flower Power

      • Beatles

I want to hold your hand

     • 50s/60s→immigration

      • Immigration to the UK today

      • History of immigration to the UK

    • Reinventing Britain

     • Economic growth 60s/70s

      • Welfare state

      • Cultural development

      • Immigration

     • Out-competed and expensive state to run→higher taxes

      • Conservative skepticism

      • Margaret Thatcher (1979-1990)

margaret thatcher

       • Reduced welfare programs

       • Reduced taxes

       • Fought the TUC

       • Promoted individual initiative

       • Stimulated business

       • De-nationalized industries

       • Polarized the country

      • John Major (1990-1997)

john major

      • Tony Blair (1997-2007)

tony blair

      • Moved LP to the right=New Labour

       • Blair's farewell speech

      • Gordon Brown (2007-)

gordon brown

 • Spot check TB 46

    • Dismantling Empire

     • Colonies helped UK to win the war→independence movements

      • Ghandi picking up salt at the Dandi beach in Ahmedabad: The Salt Satyagraha was a campaign of nonviolent protest against the British salt tax in colonial India, which began with the Salt March to Dandi on March 12, 1930

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/salt_march.jpg/200px-salt_march.jpg

      • Story of Ghandi

     • 1945 UN→self-government in the colonies (which GB signed)

     • Colonies joined the Commonwealth

    • The Troubles

     • Devolution

      • Scotland/Wales

      • NI (Ulster)

        • 1921 partitioned as a result of The Anglo-Irish Treaty which arose from the Irish War of Independence, fought between Irish separatists (organized as the Irish Republic) and the British government from 1919-1921, this resulting in the Irish Civil War 1922-23

        • Among the casualties in the civil war was Michael Collins, one of the signatories of the Treaty, who was shot dead by anti-Treaty republicans in August 1922.

[ image: michael collins: shot by former comrades]

       • Prot. vs. Cath.

        • Views on the situation

       • Prot. majority

        • Pol. control

         • Gerrymandering

        • Discrimination

       • 1969 demonstrations

army checkpoint

       • 1972 direct rule from London & Bloody Sunday

       • 1998 Good Friday agreement ceasefire

       • 2007 self-government reestablished

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:wtwacpq0jklrom:http://seattletimes.nwsource.com/abpub/2007/03/26/2003637443.jpg

    • Realigning in the world

     • End of empire, need for partners

     • Economy: GB & Europe

      • Skepticism

      • 1961

      • 1973

      • Pound vs Euro

     • Foreign policy

      • Loyal ally to the US→impotant role in NATO and the UN

      • Conflicts the EU and the US→GB chose sides

       • Supports the EU

        • Global warming

        • World Court

        • Relieving 3rd World debts

       • Supports the US

        • World free trade market

        • Am. military actions→2003 Iraq

http://www.michaelyon-online.com/media/images/disp/arezzo/photo2.jpg

     • Britain in the future

      • How to maintain its wealth

      • Uneven distribution of wealth

      • The use of resources

      • Military engagement

    • TB 50 Spot check

    • The soldier & Does it matter?

     • The soldier by Rupert Brook

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/rupert_brooke_q_71073.jpg/270px-rupert_brooke_q_71073.jpg

      • Rupert Brooke

     • Does it matter? By Siegfried Sasson

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/seventeen.jpg/180px-seventeen.jpg

      • Siegfried Sasson

     • TB 56/1

    • Walking the dog

bernard maclaverty

     • Bernard Maclaverty

     • IRA

     • The Provos

     • The Official IRA

      • Sinn Fein

      • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/8c/logo_sinn_fein.png/250px-logo_sinn_fein.png

     • UVF

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/7/72/uvf-badge.jpg/150px-uvf-badge.jpg

 • Chapter 2: TB 75 The New World

  • TB 75 Ground Zero

   • September 11th 2001

  • TB 76 Questionaire

  • Settlement to Civil War

   • Nations of nations

http://www.ngw.nl/int/usa/images/usas.jpg

   • Indians

untitled-1

    • 40 000 years ago

    • 1620: 5 mill, today: 4,3 mill (538000 on 314 reservations)

     • Dances with wolves

http://losestadoslatinos.com/wp-content/uploads/2007/12/pack.bmp

    • Hunters/farmers/fishermen→cultures→tribes (550)

untitled-1

    • European colonization→disease

   • Leiv Eriksson (1000) and Columbus (Oct. 12th 1492)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/christian-krohg-leiv-eriksson.jpg/350px-christian-krohg-leiv-eriksson.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/columbus_taking_possession.jpg/180px-columbus_taking_possession.jpg

   • The first colonies

    • 1607 Jamestown Virginia


jamestown settlement 1607 ships.jpg


     • 3 ships

      • Jamestown 1607

     • 103 settlers (500 all together, 60 survived)

     • Merchants: gold

    • 1620 Plymouth Massachusettes

     • The Mayflower

http://www.bestscalemodels.com/hmsmayflower.html

     • The Puritan Protestants

      • Practice religion→purity and perfection

      • Voyage of the Mayflower II, 1957


http://1.bp.blogspot.com/_lpt5vbpe0pc/sfect_vummi/aaaaaaaaaiw/hjmfukipbqm/s400/1620+-+pilgrims+arriving+at+plymouth.jpg

      • Thanksgiving (4th Thursday of Nov.)

   • Rapid growth and conflict

    • 13 New England states 2,5 mill

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/map_of_territorial_growth_1775.jpg/180px-map_of_territorial_growth_1775.jpg

    • Conflict with France→defeated 1763

    • Indian support both sides

    • Britain: no further expansion westwards & taxation to pay for soldiers→resentment→”No taxation without representation”

    • The Boston Tea Party 1773

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/boston_tea_party.jpg/250px-boston_tea_party.jpg

   • Revolution and independence

    • 1775-1783: the Great Revolutionary War

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/rev_collage.png/300px-rev_collage.png

the patriot

 • The Patriot trailer

    • 4th of July 1776: Declaration of Independence

http://tbn3.google.com/images?q=tbn:lyyz0vnzgc7fym:http://justmytruth.files.wordpress.com/2008/08/declaration-of-independence-signers.jpg

1823 facsimile of the engrossed copy
  1   2   3
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page