Deng Xiaoping and the Transformation of ChinaDownload 270.05 Kb.
Page2/2
Date15.02.2016
Size270.05 Kb.
#591
1   2
, pp. 198-203.
Wang Shuo (王硕). “Teshi teban: Hu Yaobang yu jingji tequ” (特事特办: 胡耀邦与经济特区) (Special Issues, Special Procedures: Hu Yaobang and the Special Economic Zones), Yanhuang chunqiu (炎黄春秋), no. 4 (2008), 36-40.
Wang Taiping (王泰平) and Zhang Guangyou (张光佑), eds. Deng Xiaoping waijiao sixiang yanjiu lunwenji (邓小平外交思想研究论文集) (A Collection of Essays on Research on Deng Xiaoping’s Foreign Policy Thought). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1996.
Wang Wenqing (汪文庆) and Liu Yiding (刘一丁). “Gaige kaifang chuqi de renshi zhidu gaige: Fang yuan guojia renshiju juzhang Jiao Shanmin” (改革开放初期的人事制度改革:访原国家人事局局长焦善民) (Reform of the Personnel System at the Beginning of the Period of Reform and Opening: An Interview with the Former Chief of the Personnel Bureau, Jiao Shanmin), Bainianchao (百年潮), no. 5 (2007), 42-47.
Wang Zhen zhuan bianxie zu (王震传编写组) (Editorial Committee for the Biography of Wang Zheng). Wang Zhen zhuan (王震传) (A Biography of Wang Zhen). 2 vols. Beijing: Dangdai Zhongguo chubanshe, 1999-2001.
Wang-Chang-Chiang-Yao Special Case Group. “Evidence of Crime of the Wang Hung-wen, Chang Ch’un-ch’ao, Chiang Ch’ing and Yao Wen-yuan Anti-Party Clique (Material No. 1),” December 1976, Issues and Studies, 13, no. 9 (September 1977), 82-106.
Wen Houwen (温厚文). Kang Shi'en zhuan (康世恩传) (A Biography of Kang Shi’en). Beijing: Dangdai Zhongguo chubanshe, 1998.
Whitson, William, with Chen-hsia Huang. The Chinese High Command: A History of Communist Military Politics, 1927-71. New York: Praeger, 1973.
Whyte, Martin King. Myth of the Social Volcano: Perceptions of Inequality and Distributive Justice in Contemporary China. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2010.
Whyte, Martin King. Small Groups and Political Rituals in China. Berkeley: University of California Press, 1974.
Wishnick, Elizabeth. Mending Fences: The Evolution of Moscow’s China Policy from Brezhnev to Yeltsin. Seattle: University of Washington Press, 2001.
Witke, Roxane. Comrade Chiang Ch’ing. Boston, Mass.: Little, Brown, 1977.
Womack, Brantly, ed. Contemporary Chinese Politics in Historical Perspective. New York: Cambridge University Press, 1991.
Wong, John and Zheng Yongnian, eds. The Nanxun Legacy and China’s Development in the Post-Deng Era. Singapore: World Scientific, 2001.

Worzel, Larry M. “China’s Foreign Conflicts since 1949.” In Graff and Higham, eds., A Military History of China, pp. 267-284.


Worzel, Larry M. “Review: Quelling the People,” Australian Journal of Chinese Affairs, no. 31 (January 1994), 123-126.
Wu De (吴德). Wu De koushu: Shinian fengyu jishi: Wo zai Beijing gongzuo de yixie jingli (吴德口述:十年风雨纪事,我在北京工作的一些经历) (Wu De Oral History: A Record of the History of Ten Years of Storms, Some Personal Experiences). Beijing: Dangdai chubanshe, 2004.
Wu, Guoguang. “Hard Politics with Soft Institutions: China’s Political Reform, 1986-1989.” Ph.D. thesis, Department of Politics, Princeton University, 1995.
Wu Guoguang (吴国 光). Zhao Ziyang yu zhengzhi gaige (赵紫阳与政治改革) (Political Reform under Zhao Ziyang). Hong Kong: Taipingyang shiji yanjiusuo, 1997.
Wu Guoguang (吴国光). Zhulu shiwuda: Zhongguo quanli qiju (逐鹿十五大:中国权力棋局) (Toward the Fifteenth Party Congress: Party Game in China). Hong Kong: Taipingyang shiji yanjiusuo, 1997.
Wu, Guoguang and Helen Lansdowne, eds. Zhao Ziyang and China’s Political Future. London: Routledge, 2008.
Wu Jianhua (武健华). “Fensui ‘sirenbang’ cehua shishi guocheng” ( (粉碎“四人帮”的策划实施过程) (The Plan to Overthrow the “Gang of Four” and the Process of its Implementation), Zhonghua ernu (中华二女), no. 10 and no. 11 (2001). Reprinted in Li Haiwen, ed., Zhonggong zhongda lishi qinli ji, 2:248-281.
Wu, Jinglian. Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2005.
Wu Jinglian (吴敬琏), ed. Zhongguo jingji 50 ren kan sanshi nian: Huigu yu fenxi (中国经济50人看三十年:回顾与分析) (Fifty Chinese Economists Look at the Thirty Years: Reflections and Analysis). Beijing: Zhongguo jingji chubanshe, 2008.
Wu Li (武力), ed. Zhonghua renmin gongheguo jingjishi, 1949-1999 (中华人民共和国经济史, 1949-1999 ) (An Economic History of the People’s Republic of China, 1949-1999). 2 vols. Beijing: Zhongguo jingji chubanshe, 1999.
Wu Meng (巫猛), Xiong Cheng (熊诚), and Li Xiaochuan (李校川). “Deng Xiaoping zai Jiangxi Xinjianxian de rizi” (邓小平在江西新建县的日子) (Deng Xiaoping’s Days in Xinjian County of Jiangxi Province), Bainianchao (百年潮), no 1 (2003), 44-48. Reprinted in Yang Tianshi, ed., Deng Xiaoping xiezhen, pp. 55-62.
Wu, Victoria. “The Pudong Development Zone and China’s Economic Reforms,” Planning Perspectives, 13, no. 2 (April 1998), 133-165.
Wu Xiang (吴象), et al. “Wan Li tan shiyijie sanzhong quanhui qianhou de nongcun gaige” (万里谈十一届三中全会前后的农村改革) (Wan Li on Agricultural Reform before and after the Third Plenary Session of the 11th Central Committee). In Yu Guangyuan, et al., Gaibian Zhongguo mingyun de 41 tian, pp. 281-289.
Xi Zhongxun zhuzheng Guangdong bianweihui (《习仲勋主政广东》编委会) (Editorial Committee for Xi Zhongxun in Power). Xi Zhongxun zhuzheng Guangdong (习仲勋主政广东) (Xi Zhongxun in Power in Guangdong). Beijing: Zhonggong dangshi chubanshe, 2007.
Xia Xingzhen (夏杏珍), “Deng Xiaoping yu jiaoyu zhanxian de boluan fanzheng” (邓小平与教育战线的拨乱反正) (Bringing Order Out of Chaos on the Educational Front), Dangdai Zhongguo shi yanjiu (当代中国史研究), no. 4 (2004), 50-58.
Xiao Donglian(肖冬连). “1978-1984 nian Zhongguo jingji tizhi gaige silu de yanjin: Juece yu shishi” (1978-1984年中国经济体制改革思路的演进: 决策与实施) (The Process of Conceptualizing Thinking on China’s Economic Restructuring from 1978 to 1984: Decision-making and Implementation), Dangdai Zhongguo shi yanjiu (当代中国史研究) , no. 9 (2004), 59-70.
Xiao Donglian (肖冬连).“1979 nian guomin jingji tiaozheng fangzhen de tichu yu zhenglun: Da zhuanzhe jishi zhiyi” (1979年国民经济调整方针的提出与争论: 大转折纪事之一) (The Proposal and Debate over the 1979 Economic Readjustment Policy: The First Big Turning Point), Dangshi bolan (党史博览), no. 10 (2004), 4-10.
Xiao Donglian (蕭冬連) [肖冬连]. Zhonghua renmin gongheguo shi, Di 10 juan: Lishi de zhuangui: Cong boluan fanzheng dao gaige kaifang (中华人民共和国史,第 10卷:歷史的轉軌 從撥亂反正到改革開放) (History of the People’s Republic of China, vol. 10: The Turning Point of History: From Bringing Order out of Chaos to Reform and Opening). Hong Kong: Dangdai Zhongguo wenhua yanjiu zhongxin, Zhongwen daxue, 2008.
Xie Chuntao (谢春涛), ed. Deng Xiaoping xiezhen (邓小平写真) (A Portrait of Deng Xiaoping) . Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 2005.
Xu Ai (徐瑷). “Bu kan bu zhidao: Fang yuan guojia qinggongbu buzhang Yang Bo” (不看不知道:访原国家轻工部部长杨波) (Don’t See, Don’t Know: An Interview with Yang Bo, the Former Minister of the Ministry of Light Industry). In Song Xiaoming and Liu An, eds., Zhuixun 1978, pp. 537-553.
Xu, Jiatun. “Selections from Serialized Memoirs: ‘Xu Jiatun Wants to be a Witness to History. Xu Jiatun’s Memoirs.’” Joint Publications Research Service, JPRS-CAR, 93-050, 93-070, 93-073, 93-091, 94-001, 94-010, 94-016, and 94-017, 1993-1994.
Xu Jiatun (许家屯). Xu Jiatun huiyi yu suixiang lu (许家屯回忆与随想录) (Xu Jiatun’s Reminiscences and Record of His Random Thoughts). Brampton, Ont.: Mingjing chubanshe, 1998.
Xu Jiatun (许家屯). Xu Jiatun Xianggang huiyilu (许家屯香港回忆录) (Xu Jiatun’s Reminiscences of Hong Kong). 2 vols. Taipei: Lianjing chubanshe, 1993.
Xu Jingxian (许景贤). Shinian yimeng: Qian Shanghai shiwei shuji Xu Jingxian wenge huiyi lu (十年一梦:前上海市委书记许景贤文革回忆录) (A Dream of Ten Years: A Record of the Recollections of the Cultural Revolution by Xu Jingxian, the Former Party Secretary of Shanghai). Hong Kong: Shidai guoji chuban youxian gongsi, 2003.
Xu Maohui (余茂辉) and Xu Weisheng (余维生).“Deng Xiaoping quyu jingji xietiao fazhan sixiang xingcheng de tiaojian” (邓小平区域经济协调发展思想形成的条件) (Deng Xiaoping’s Thoughts on the Conditions for the Formation of Coordinated Regional Economic Development),

Dangdai Zhongguo shi yanjiu, no. 4 (2004), 80-85.
Yan Jiaqi and Gao Gao. Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution. Honolulu: University of Hawaii Press, 1996.
Yan Jiaqi (严家其) and Gao Gao (高皋). “Wenhua dageming” shinian shi (A History of the Ten Years of the Cultural Revolution). Hong Kong: Hong Kong dagongbao, 1986.
Yang, Benjamin. Deng: A Political Biography. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1998.
Yang, Dali L. Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional Change since the Great Leap Famine. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1996.
Yang Jisheng (杨继绳). Deng Xiaoping shidai: Zhongguo gaige kaifang ershinian jishi (邓小平时代:中国改革开放二十年纪实) (The Age of Deng Xiaoping: A Record of Twenty Years of China’s Reform and Opening). 2 vols. Beijing: Zhongyang bianyi chubanshe, 1998.
Yang Jisheng (杨继绳). Mubei: Zhongguo liushi niandai da jihuang jishi (墓碑:中国六十年代大饥荒纪实) (Tombstone: Record of the Famine in China During the 1960s). 2 vols. Hong Kong: Tiandi tushu youxian gongsi, 2008.
Yang Jisheng (杨继绳). Zhongguo gaige niandai de zhengzhi douzheng (中国改革年代的政治斗争) (Political Struggles during the Period of China’s Reform). Hong Kong: Excellent Culture Press, 2004. Extracts translated in Mei, Qiren, ed. “Three Interviews with Zhao Ziyang,” Chinese Law and Government, 38, no. 3 (May-June 2005).
Yang Shangkun (杨尚昆). Wo suo zhidao de Hu Qiaomu (我所知道的胡乔木). Beijing: Dangdai Zhongguo chubanshe, 1997.
Yang Shangkun (杨尚昆). Yang Shangkun huiyilu (杨尚昆回忆录) (Recollections of Yang Shangkun). Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2001.
Yang Shangkun (杨尚昆). Yang Shangkun riji (杨尚昆日记) (Yang Shangkun’s Diary). 2 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2001.
Yang Tianshi (杨天石), ed. Deng Xiaoping xiezhen (邓小平写真) (A Portrait of Deng Xiaoping). Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 2005.
Yang, Zhong Mei. Hu Yao Bang: A Chinese Biography. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1988.
Yanhuang chunqiu (炎黄春秋) (Spring and Autumn Annals). Monthly. Beijing: Zhonghua yanhuang wenhua yanjiuhui, 1991 -- .
Ye Xuanji (叶选基). “Ye shuai zai dishiyijie sanzhong quanhui qianhou: Du Yu Guangyuan ‘1978: Wo qinli de naci lishi da zhuanzhe’ yougan” (叶帅在十一届三中全会前后:读于光远 ‘1978:我亲历的那次历史大转折’ 有感) (Marshal Ye before and after the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee: Feelings from Reading Yu Guangyuan’s ‘1978: My Experience from that Historical Turning Point’), Nanfang zhoumo, October 30, 2008, p. D23, at http://www.infzm.com/content/19143/0, accessed March 17, 2010.
Yergin, Daniel and Joseph Stanislaw. The Commanding Heights: The Battle for the World Economy. New York: Simon and Schuster, rev. and updated, 2002.
You, Ji. The Armed Forces of China. London: I.B. Taurus, 1999.
“Younger People Elected to Party Central Committee.” Xinhua, September 22, 1985.
Yu, Guangyuan. Deng Xiaoping Shakes the World: An Eyewitness Account of China’s Party Work Conference and the Third Plenum (November-December 1978). Norwalk, Conn.: EastBridge, 2004.
Yu Guangyuan (于光远), et al. Gaibian Zhongguo mingyun de 41 tian: Zhongyang gongzuo huiyi, shiyijie sanzhong quanhui qinli ji (改变中国命运的41天: 中央工作会议,十一届三中全会亲历记) (The 41 Days That Changed the Fate of China: A Record of My Experience at the Central Work Conference of the Third Plenary Session of the 11th Central Committee). Shenzhen: Haitian chubanshe, 1998.
Yu Guangyuan (于光远). “Wo dui Hua Guofeng de yinxiang” (我对华国锋的印象) (My Impression of Hua Guofeng), Lingdao wencui (领导文萃), no. 16 (August 2008), 68-70.
Yu Guangyuan (于光远). Wo yi Deng Xiaoping (我忆邓小平) (Recalling Deng Xiaoping). Hong Kong: Shidai guoji chuban youxian gongsi, 2005.
Yu Guangyuan (于光远). 1978: Wo qinli de naci lishi zhuanzhe: Shiyijie sanzhong quanhui de taiqian muhou (我亲历的那次历史转折:十一届三中全会的台前幕后) (My Experience at that Historical Turning Point: Behind the Curtain of the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee). Beijing: Zhongyang bianyi chubanshe, 1998.
Zagoria, Donald S., ed. Soviet Policy in East Asia. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1982.
Zagoria, Donald S. and Sheldon W. Simon. “Soviet Policy in Southeast Asia.” In Zagoria, Soviet Policy in East Asia, pp. 153-173.
Zhang, Andy. Hu Jintao: Facing China’s Challenges Ahead. San Jose, Calif.: Writer’s Club Press, 2002.
Zhang Gensheng (张根生). “Ting Gu Mu tan qinli de jijian dashi” (听谷牧谈亲历的几件大事) (Listening to Gu Mu Speak about Some of the Big Events that He Personally Experienced), Yanhuang chunqiu (炎黄春秋), no. 1 (2004), 3-5.
Zhang Guangyou (张广友). Fengyun Wan Li (风云万里) (The Precarious Situation for Wan Li). Beijing: Xinhua chubanshe, 2007.
Zhang, Jingfu. “Report on the Final State Accounts for 1978 and the Draft State Budget for 1979 at the Second Session of the Fifth National People’s Congress,” June 21, 1979, available in “Quarterly Chronicle and Documentation,” The China Quarterly, no. 79 (September 1979), 661-663.
Zhang Liang (張良), ed. Zhongguo “lisi” zhenxiang (中國「六四」眞相) (June 4: The True Story). 2 vols. Hong Kong: Mingjing chubanshe, 2001.
Zhang Liang, comp. and Andrew J. Nathan and Perry Link, eds. The Tiananmen Papers. New York: PublicAffairs, 2001.
Zhang Liqun (张黎群), et al. Hu Yaobang zhuan (胡耀邦传) (Biography of Hu Yaobang) (2 vols.). Unpublished ms. Available in the Fairbank Collection, Fung Library, Harvard University.
Zhang Liqun (张黎群), et al., eds. Huainian Yaobang (怀念耀邦) (Remembering Yaobang). 4 vols. Hong Kong: vols. 1-2: Lingtian chubanshe, 1999; vols. 3-4: Yatai guoji chuban youxian gongsi, 2001.
Zhang, Shuqing. “Marxism, Confucianism, and Cultural Nationalism.” In Lin and Robinson, eds., The Chinese and Their Future, pp. 82-109.
Zhang, Xiaoming. “China’s 1979 War with Vietnam: A Reassessment,” The China Quarterly, no. 184 (December 2005), 851-874.
Zhang, Xiaoming.“Deng Xiaoping and China’s Decision to Go to War with

Vietnam,” Journal of Cold War Studies, 12, no. 3 (Summer 2010), 3-29.


Zhang Xingxing (张星星). “Zhongguo jundui dacaijun yu xin shiqi jingji jianshe” (中国军队大裁军与新时期经济建设) (The Great Reduction in Chinese Military and Economic Construction in the New Era), Dangdai Zhongguo shi yanjiu (当代中国史研究), 13, no. 1 (January 2006), 21-28.
Zhao, Dingxin. The Power of Tiananmen: State-Society Relations and the 1989 Beijing Student Movement. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
Zhao Shigang (赵士刚). “‘Mozhe shitou guohe’ xiao yi” (‘摸着石头过河’小议) (Discussion on “Crossing the River by Groping for the Stones”). Dang de wenxian (党的文献), no. 1 (2006), 88-89.
Zhao, Suisheng. “Chinese Intellectuals’ Quest for National Greatness and Nationalistic Writing in the 1990s,” The China Quarterly, no. 152 (December 1997), 725-745.
Zhao, Suisheng. “Deng Xiaoping’s Southern Tour: Elite Politics in Post-Tiananmen China,” Asian Survey, 33, no. 8 (August 1993), 739-756.
Zhao, Suisheng. A Nation-State by Construction: Dynamics of Modern Chinese Nationalism. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2004.
Zhao, Suisheng. “A State-Led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post-Tiananmen China,” Communist and Post Communist Studies, 31, no. 3 (September 1998), 287-302.
Zhao, Ziyang. “Advance along the Road of Socialism with Chinese Characteristics,” Beijing Review, 30, no. 45 (November 9-15, 1987), i-xxvii.
Zhao, Ziyang. Prisoner of the State: The Secret Journal of Zhao Ziyang. Translated and Edited by Bao Pu, Renee Chiang, and Adi Ignatius. New York: Simon and Schuster, 2009.
Zheng Zhongbing (郑仲兵), ed. Hu Yaobang nianpu ziliao changbian (胡耀邦年谱资料长编) (Materials for a Chronological Record of Hu Yaobang’s Life). 2 vols. Hong Kong: Shidai guoji chuban youxian gongsi, 2005.
“Zhengfu gongzuo baogao” (政府工作报告) (Government Work Report). In Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed., Sanzhong quanhui yilai zhongyao wenjian huibian, June 18, 1979, 1:193-222.
Zhi Shaozeng and Lei Yuanshen. “Central Military Commission.” In Zhongguo junshi baike quanshu bianshen weiyuanhui (中国军事百科全书编審委员会), ed., Zhongguo junshi baike quanshu (中国军事百科全书) (China Military Encyclopedia). vol. 3.
“Zhongfa shiwu hao – Deng Xiaoping zhi Hua Guofeng de liangfeng xin yi” (yijiuqiqi nian wuyue sanri yi Deng Xiaoping you Wang Dongxing zhuan Hua Guofeng de xin” (中发第十五号--邓小平致华国锋的两封信) (一九七七年五月三日 一、邓小平经由汪东兴转华国锋的信) (Document No. 15, letter from Deng Xiaoping to Hua Guofeng, passed on by Wang Dongxing on May 3, 1977). Available in the Fairbank Collection, Fung Library, Harvard University.
Zhonggong Anhui shengwei dangshi yanjiushi (中共安徽省委党史研究室) (Research Office on Party History of the Anhui Province Party Committee), ed. Anhui nongcun gaige koushushi (安徽农村改革口述史) (An Oral History of Agricultural Reform in Anhui). Beijing: Zhonggong dangshi chubanshe, 2006.
Zhonggong dangshi renwu zhuan yanjiu hui (中共党史人物研究会), ed. Zhonggong dangshi renwu zhuan (中共党史人物传) (Biographies of Chinese Communist Personalities). Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2000).
Zhonggong dangshi yanjiu (中共党史研究)(Research on CCP History). Bimonthly. Beijing: Zhonggong dangshi yanjiu bianjibu, 1988 -- . [Replaced Dangshi yanjiu (党史研究) (Research on Party History) Beijing: Dangshi yanjiu bianjibu, 1980-1988].
Zhonggong zhongyang dangshi yanjiushi (中共中央党史研究室) (Central Chinese Communist Party History Research Office). Zhonggong dangshi dashi nianbiao (中共党史大事年表). Beijing: Renmin chubanshe, 1987.
Zhonggong zhongyang dangshi yanjiushi (中共中央党史研究室) (Central Chinese Communist Party History Research Office). Zhongguo gongchandang xin shiqi lishi dashiji, 1978.12-2002.5 (中国共产党新时期大事记,1978.12-2002.5) (A Chronological History of the Chinese Communist Party in the New Period, December 1978-May 2002). Rev. ed.Beijing: Zhonggong dangshi chubanshe, 2002.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献研究室) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Chen Yun nianpu: 1905-1995 (陈云年普: 1905-1995) (A Chronology of Chen Yun: 1905-1995). 3 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2000.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献研究室) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Chen Yun zhuan (陈云传) (A Biography of Chen Yun). 2 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2005.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献研究室) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Deng Xiaoping nianpu (1904-1974) (邓小平年普 [1904-1974]) (A Chronology of Deng Xiaoping [1904-1974]). 3 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2009.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献研究室) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Deng Xiaoping nianpu: Yi jiu qi wu--yi jiu jiu qi (邓小平年普: 一九七五--一九九七) (A Chronology of Deng Xiaoping: 1975-1997). 2 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2004.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献研究室) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Huiyi Deng Xiaoping (回忆邓小平) (Remembering Deng Xiaoping). 3 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1998.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献研究室) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Mao Zedong zhuan, 1949-1976 (毛泽东传, 1949-1976) (A Biography of Mao Zedong, 1949-1976). 2 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2003.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献硏究) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Sanzhong quanhui yilai zhongyao wenjian huibian (三中全会以来重要文件汇编) (Major Documents Since the Third Plenum). 2 vols. Beijing: Renmin chubanshe, 1982.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献硏究) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Shierda yilai zhongyao wenxian xuanbian (十二大以来重要文献选编) (Selection of Important Documents since the Twelfth Party Congress). 3 vols. Beijing: Renmin chubanshe, 1986.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (中共中央文献硏究) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office), ed. Shisanda yilai zhongyao wenxian xuanbian (十三大以来重要文献选编) (Selection of Important Documents since the Thirteenth Party Congress). 3 vols. Beijing: Renmin chubanshe, 1991-1993,
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi, Deng Xiaoping yanjiu zu (中共中央文献研究室,邓小平研究组) (Central Chinese Communist Party Literature Research Office, Research Team on Deng Xiaoping), ed. Deng Xiaoping zishu (邓小平自述) (Deng Xiaoping in His Own Words). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 2005.
Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi di 4 bianyanbu (中共中央文献研究室, 第4变研部) (Number Four Research Office of the Central Chinese Communist Party Literature Research Office). Xin shiqi zhongyao huiyi tonglan, 1978-1998 (新时期重要会议通览, 1978-1998) (An Overview of Important Meetings in the New Period). Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1999.
Zhongguo junshi baike quanshu bianshen weiyuanhui (中国军事百科全书编審委员会), ed. Zhongguo junshi baike quanshu (中国军事百科全书) (China Military Encyclopedia).Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.
Zhongguo renmin gongheguo shigao weiyuanhui (中国人民共和国史稿委员会) (Committee on Historical Manuscripts of the People’s Republic of China), ed. Deng Liqun guoshi jiangtan lu (邓力群国史讲谈录) (A Record of Deng Liqun’s Talks on the History of the Country). 7 vols. Beijing: n.p., 2000.
Zhongguo renmin jiefangjun junshi kexueyuan (中国人民解放军军事科学院) (Academy of Military Sciences of the Chinese People’s Liberation Army), ed. Ye Jianying nianpu, 1897-1986 (叶剑英年普, 1897-1986) (A Chronology of Ye Jianying, 1897-1986). 2 vols. Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2007.
Zhongguo shiyou tianranqi zong gongsi (中国石油天然气总公司) (Head Office of the Chinese Oil and Natural Gas Company). “Deng Xiaoping tongzhi yu woguo shiyou gongye de fazhan” (邓小平同志与石油工业的发展) (Deng Xiaoping and the Development of Our Oil Industry). In Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi, ed., Huiyi Deng Xiaoping, 2:430-440.
Zhongyang he Guowuyuan lingdao jiejian canjia gangtie gongye zuotanhui daibiao de jianghua (中央和国务院领导同志接见参加钢铁工业座谈会代表的讲话) (Central Party and State Council Leader Speeches Greeting the Delegates Attending the Symposium on the Iron and Steel Industry), May 29, 1975, 9:50 pm to 11:20 pm.
Zhongyang wenxian yanjiushi (中央文献研究室),Hunan shengwei (湖南省委), Hunan dianshi tai (湖南电视台) (Hunan Television, Hunan Provincial Committee, Central Chinese Communist Party Literature Research Office). Daxing dianshipian “Deng Xiaoping shi zhang” (大型电视片《邓小平十章》) (Large-scale Television Series “Deng Xiaoping in Ten Parts”), 2004.
Zhongyang wenxian yanjiushi keyanbu tushuguan (中央文献研究室科研部图书馆) (Library Department on Scientific Research of the Central Chinese Communist Party Literature Office), ed. Deng Xiaoping rensheng jishi (邓小平人生纪实) (A Record of the Life of Deng Xiaoping). 3 vols. Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2004.
Zhongzhi jiguan taolun lishi jueyi (cao’an) jianbao (中直机关讨论历史决议[草案] 简报) (Summary of the Discussion on the Resolution on Party History in the Organs Directly under the Party Center [draft]). Unpublished document. Available in the Fairbank Collection, Fung Library, Harvard University.
Zhou, Zhang-Yue. Effects of Grain Marketing Systems on Grain Production: A Comparative Study of China and India. New York: Food Products Press, 1997.
Zhu Jiamu (朱佳木). “Hu Qiaomu zai shiyijie sanzhong quan huishang” (胡乔木在十一届三中全会上) (Hu Qiaomu at the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee). In Yu Guangyuan, et al. Gaibian Zhongguo mingyun de 41 tian, pp. 303-317.
Zhu Jiamu (朱佳木). Wo suo zhidao de shiyijie zhong sanzhong quanhui (我所知道的十一届

中全会) (What I Know about the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee). Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1998.


Zhu Jiamu (朱佳木), Chi Aiping (迟爱萍), and Zhao Shigang (赵士刚). Chen Yun (陈云). Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1999.
Zhu Jianguo (朱健国). “Li Rui tan ‘Jiao Guobiao taozhao,’ tonggan shi huang nan jue yuan” ( 李锐谈焦国标讨伐, 痛感始皇难绝缘) (Li Rui on “Jiao Guobiao’s Crusade: The Pain of the Isolation of the First Emperor), at http://www.newcenturynews.com/Article/gd/200710/20071005150035.html, accessed August 16, 2010.

Zhu Xueqin (朱学勤). “Sanshi nianlai de Zhongguo gaige, you liangge jieduan” (三十年来的中国改革有两个阶段) (There are Two Stages to the Thirty Years of Chinese Reform), Nanfang dushi bao (南方都市报), December 16, 2007.


Zong Daoyi (宗道一), et al., eds. Zhou Nan koushu: Shen zai jifeng zhou yu zhong (周南口述:身在疾风羽雨中) (Zhou Nan’s Oral History: In the Middle of Heavy Rains and Strong Winds). Hong Kong: Sanlian shudian youxian gongsi, 2007.
Zong Fengming (宗凤鸣). Zhao Ziyang: Ruanjinzhong de tanhua (赵紫阳: 软禁中的谈话) (Zhao Ziyang: Captive Conversations). Hong Kong: Kaifang chubanshe, 2007.
Zubok, Vladislav M. “Deng Xiaoping and the Sino-Soviet Split, 1956-63,” Cold War International History Project Bulletin, no. 10 (1997), 152-162.
Zweig, David. “The Hunger Strike: From Protest to Uprising.” In Ogden et al., eds., China’s Search for Democracy, pp. 185-201.
Zweig, David S. “The Peita Debate on Education and the Fall of Teng Hsiao-p’ing,” The China Quarterly, no. 73 (March 1978), 140-159.Download 270.05 Kb.

Share with your friends:
1   2
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page