Cal reflectiDownload 0.71 Mb.
Page2/3
Date22.11.2022
Size0.71 Mb.
#156580
1   2   3
Assignment 1

Question 2 / Vraag 2

Carefully read through the following article extract and answer the question that follows. Lees versigtig deur die volgende artikel uittreksel en beantwoord die vraag wat daarop volg.

As a future Life Orientation, do you think an official screening process can ensure that the ‘right’ caliber person is appointed to teach this important school subject to our learners? Elaborate (±1 page).

As ʼn toekomstige Lewensorntering onderwyser, dink jy dat ʼn offisiële siftingsproses sal verseker dat die ‘regte’ kaliber person aangestel kan word om hierdie belangrike skoolvak te onderrig aan ons leerders? Verduidelik(±1 bladsy).

Question 3 / Vraag 3

One of the key aspects of our career that really matters is your personal brand — which is essentially how you choose to present yourself. Everyone has one. Personal branding is the process by which we unearth what makes us special. It is a promise that you make so that when people see it they know what to expect.


Remember, building your teacher brand is about sharing your success, but also about learning from the success of others.

Een van die sleutel aspekte van ons beroep wat werklik saak maak, is dié van ʼn persoonlike merk’ (‘brand’). Essensieël handel dit oor hoe jy verkies om jouself te verteenwoordig. Elkeen het een. ʼn Persoonlike merk (brand’) is die proses waardeur ons ons ontbloot wat ons spesiaal maak. Dit is ʼn belofte wat jy maak sodat wanneer mense jou sien, hulle sal weet wat om te verwag.

Onthou: met die bou van ʼn persoonlike ‘brand’ is dit belangrik om jou sukses met ander te deel máár ook om van ander se sukses te leer.

2
Assignment / Opdrag 1

a) How would you love to ‘sell' yourself as a future Life Orientation teacher? (What do you want your ‘brand’ to say about you?) ±1 page.
Hoe sal jy jouself as toekomstige Lewensoriëntering onderwyser wil verkoop? (Wat wil jy hê

moet jou brand’ van jou sê?) ±1 badsy.

b) To build your personal ‘brand’ as a future Life Orientation teacher, you need to take action to make sure that others know what you stand for.

Create a short personalized PowerPoint (with voice over) OR a short video (±60 seconds) in which you share the essential characteristics of your personal ‘brand’ with us. Be creative PLEASE. If possible, add a recent photo to this presentation.


Om jou persoonlike brand’ as toekomstige Lewensoriëntering onderwyser te bou, is dit belangrik dat jy aksie neem sodat ander weet waarvoor jy staan.

Ontwerp ʼn kort, persoonlike PowerPoint (met ‘voice-over’) OF ʼnvideo (±60 sekondes) waardeur jy jou belangrik karakter-eienskappe van jou persoonlike ‘brand’ met ons deel. Wees kreatief ASSEBLIEF. Indien moontlik voeg ʼn onlangse foto by jou aanbieding.

3
Assignment / Opdrag 1


Download 0.71 Mb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2022
send message

    Main page