Správa zo zahraničnej pracovnej cestyDownload 68.91 Kb.
Date conversion29.04.2016
Size68.91 Kb.

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty1. Účastník ZPC:
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Janka Halčínová

Pracovisko: OOPVZ SŠFEÚ, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Pracovné zaradenie: hlavný štátny radca

Funkcia: manažér programovania

Znalosť jazykov: AJ
2. Zahraničná pracovná cesta:
Štát: Belgicko

Mesto: Brusel

Vykonaná v dňoch: 23.04. – 25.04.2013

Prijímajúca organizácia: Európska komisia

Účel cesty: Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre ESF

Spôsob financovania: Vreckové, stravné, cestovné a ubytovanie hradilo MŠVVaŠ SR
3. Rámcový program pobytu:
23.04.2013 12:00 Odchod z Bratislavy

18:00 Príchod do Bruselu, ubytovanie

24.04.2013 09:00 – 18:00 Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny ESF
25.04.2013 09:00 – 14:00 Účasť na zasadnutí technickej pracovnej skupiny ESF

17:45 Odchod z Bruselu

21:30 Príchod do Bratislavy

4. Stručný priebeh rokovaní, resp. študijného pobytu:
Zasadnutie ESF Technical Working Group – 24. 04. 2013
V úvode prvého dňa zasadnutia predsedajúca ESF Technical Working Group p. Manuela Geleng privítala účastníkov a následne dala schváliť program zasadnutia (upravené poradie niektorých prezentácií) a zápisnicu z predošlého stretnutia.
Nasledoval blok prezentácií zástupcov EK venovaný stavu negociácií v rámci nového programového obdobia 2014-2020. V prvej prezentácii „Common Strategic Framework – State of Play“ prezentoval zástupca EK najnovší vývoj vyjednávaní. CSF samotný by mal byť schválený pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014, bol už aj predmetom konzultácií so sociálnymi a ekonomickými partnermi. Predbežný stav riešenia toho, či bude dodatok (amendment) k CSF vo forme dodatku (annex) alebo delegovaného aktu je v prospech delegovaného aktu a takisto kľúčové akcie (key actions) nebudú indikatívne. Diskutuje sa aj o novom horizontálnom prístupe, ktorým by mala byť prístupnosť/dosiahnuteľnosť (accessibility). V rámci diskusie sa zástupca Poľska zaujímal o diskusiu k usmerneniu týkajúcemu sa ex ante kondicionalít – mala by prebehnúť v rámci budúceho zasadnutia TWG v júni 2013 (resp. bude tejto otázke venovaný osobitné stretnutie, ak to bude potrebné).
Zástupca EK Stefan Schulz-Trieglaff v rámci prezentácie „State of Play of Informal Dialogues“ informoval, že prijatie legislatívneho balíka nariadení sa očakáva v septembri, resp. októbri 2013. Následne sa predpokladá, že partnerské dohody členských štátov a Ek by mali byť prijaté do konca roku 2013 a operačné programy by mali byť schválené pred voľbami do Európskeho parlamentu. EK uznáva, že sme v náročnej situácii vzhľadom na to, že ešte nie sú prijaté nariadenia a zároveň sa pripravujú partnerské dohody a operačné programy. EK chce ešte pred prijatím nariadení uskutočňovať neformálne dialógy s členskými štátmi a po prijatí nariadení bude pokračovať v rámci formálnych negociácií. Preto EK požaduje predloženie neformálnych podkladov k partnerským dohodám do konca júna 2013. EK tieto neformálne verzie podrobí tzv. „maturity check“ (na preverenie toho, či sa v nich nevyskytujú formálne nedostatky), tzv. „quality assessment“ (s inými DG) a výstupom z tohto procesu budú neformálne komentáre a pozorovania EK zaslané členskému štátu cca do 45 dní po predložení neformálnej verzie. Na základe týchto postrehov majú byť partnerské dohody upravené a prepracované a následne členské štáty predložia ich formálne verzie, ku ktorým EK vypracuje formálne pripomienky (observations). Na ich základe budú partnerské dohody prepracované a predložené EK ako finálne verzie (predpoklad – október 2013). Je predpoklad, že partnerské dohody mohli byť prijaté koncom roku 2013 a operačné programy schválené následne 3 mesiace po partnerských dohodách.

Zástupca EK pri prípravách partnerských dôhod odporučil do pozornosti tzv. „template“, pričom upozornil na tieto body:

1. dodržanie tzv. politického rámca (policy framework) - partnerská dohoda má reflektovať pozičný dokument, špecifické odporúčania Rady pre krajinu (country-specific recommendations) a európsky semester;

2. alokácie

3. architektúra programovania (programming architecture) – či je dohoda vystavaná na princípe efektívnosti, či využíva vhodný integrovaný prístup atď.

Čo sa týka prípravy operačných programoch, stále sa pracuje na príprave dokumentov.

V diskusii zástupca Poľska uviedol, že si nie je istý, či tento proces predkladania partnerských dohôd prostredníctvom neformálneho pripomienkovania urýchli procesy, keďže riešenie problémov vždy reálne nestane iba v rámci formálnych vyjednávaní – zástupca EK reagoval, že takýmto postupom tvoria pre členské krajiny príležitosť. Zástupca Holandska sa informoval ohľadne toho, či míľniky majú byť riešené v partnerskej dohode alebo v operačnom programe – zástupca EK upresnil, že v operačnom programe.
V nasledujúcej prezentácii „Structure of Priority Axes“ zástupca EK prezentoval názor EK k „multi-X priority axes“ – EK by mohla súhlasiť s viacnásobnosťou kategórií regiónov (pričom problematika MRK sa má riešiť vo vlastnom tematickom cieli), multifondové prioritné osi však pre EK predstavujú problém (členský štát bude musieť presvedčivo zdôvodniť potrebu takejto osi). EK takisto nie je pozitívne naklonená tzv. krížovému financovaniu. Uvoľňovanie finančných prostriedkov by malo byť v súlade s kategóriami programu. Zástupca EK sa takisto dotkol otázky administratívnej záťaže a spreskúmavania rizika tejto záťaže.

Nasledovala prezentácia „Cohesion Policy: Strategic Report 2013 on Programme Implementation 2007 – 2013“. Existencia tohto dokumentu vyplýva zo všeobecného nariadenia, ktoré určuje členským štátom povinnosť zaslať ku koncu rokov 2009 a 2012 EK správu o príspevku programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov obsahujúcu príspevok k dosahovaniu cieľov kohéznej politiky, úlohe fondov, spoločným a špecifickým priorityám a cieľom v rámci Integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (Integrated Guidelines for Growth and Jobs). Na základe týchto správ má EK povinnosť pripraviť v rokoch 2010 a 2013 strategickú správu sumarizujúcu reporty členských štátov. Po publikovaní má túto správu čo najrýchlejšie posúdiť Rada a má byť postúpená Európskemu parlamentu? Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ktorí majú o nej diskutovať.

Medzi pozitívne zistenia v správe patrí, že ku koncu roku 2011 bolo v programoch pokrytých cca 14,5 miliónov prijímateľov a z frekventantov programov bolo 15 miliónov účastníkov programov vo vekovej skupine pod 24 rokov. Medzi závery patrí potreba posilniť hodnotenie a používanie indikátorov a v budúcnosti je potrebné posilniť oblast programovania. EK by mala zvážiť redukciu národného spolufinancovania. Čo sa týka ESF tém, boli navrhnuté 4 tematické fiche (trh práce, sociálna inklúzia a sociálna infraštruktúra, ľudský kapitál a budovanie inštituciomálnych kapacít).

Správa je dostupná na linku: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm


V prezentácii „Social Innovation Supporting Social Investment“ predstavil zástupca EK tzv. „Social Innovation Guide“. Tento sprievodca vychádza z politických dôvodov (sociálne ciele v zmysle stratégie Európa 2020, potreba sociálnych inovácií a investícií) a takisto v zmysle tzv. „Social Investment Package“. Sociálne inovácie definoval ako nové idey (produkty, služby a modely), ktoré reagujú na sociálne potreby a zároveň vytvárajú nové sociálne vzťahy alebo spoluprácu. Medzi výberové kritériá pre takéto inovácie sa má zaradovať efektivita a účinnosť. Celkovým cieľom sociálnych inovácií má byť zlôepšenie schpností spoločnosti konať, priniesť zmenu v sociálnej oblasti tam, kde je to najpotrebnejšie. ESF sa má v tejto oblasti zameriavať na testovanie a rozširovanie škály.

Materiál „Guide to Social Innovation“ je dostupný na linku:http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/Guide%20to%20Social%20Innovation.pdf
V programe nasledoval blok venovaný problematike mládeže. Zástupkyňa EK v prezentácii „Youth Employment Initiative: Communication and Amendments made to the ESF egulation and the Common Provisions Regulation“ stručne predstavila Iniciatívu pre zamestnanosť mládeže (ďalej „YEI“), cieľom ktorej je v rámci programového obdobia 2014-2020 bojovať proti nezamestnanosti mládeže v regiónoch, kde je táto nezamestnanosť vyššia ako 25 % v roku 2012 (údaj z EUROSTATu) za pomoci rozpočtu vo výške 3 bln EUR z ESF (členský štát) + 3 bln EUR (EK). V rámci negociácií sú navrhované tieto zmeny a úpravy:

1. V rámci nariadenia o ESF je navrhovaná nová kapitola o YEI, osobitný dodatok o indikátoroch a nové znenie. Intervencie budú zamerané iba na jednotlivcov, nie na systémy. Medzi cieľové skupiny majú patriť tzv. NEET (mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave) vo veku 15-24, neaktívni alebo dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia, či už sú registrovaní ako uchádzači o zamestnanie alebo nie, ktorí majú trvalé bydlisko na oprávnenom území. Konkrétne opatrenia, ktoré majú byť podporované v rámci YEI, budú s členským štátom diskutované počas negociácií k OP. Bol pridaný element flexibility – členský štát môže nasmerovat 10 % alokácie YEI mimo oprávnených území (napr. na podporu mladých ľudí v rámci veľkých miest). Alokácia YEI má byť kalkulovaná proporcionálne k počtu nezamestnaných mladých ľudí v regióne, pričom sa berie do úvahy prvotný stav na začiatku (jednorazovo). Členský štát môže programovať YEI buď ako samostatnú prioritnú os, cast prioritnej osi alebo ako samostatný operačný program.

2. V rámci „všeobecného nariadenia“ sa zmeny navrhujú v čl. 18, 83-84, 93 a v prílohe č. 5 (nové kritérium ex ante kondicionality v rámci tematického cieľa č. 8 v z,mysle, či má členský štát komplexnú stratégiu podchytávajúcu tzv. „Youth Employment Package“ a tzv. „Youth Guarantee“.

V rámci diskusie odznela potreba definovať vekové kritérium mladého človeka – podľa zástupkyne EK ide o vek menej ako 25 rokov.


V nasledujúcom bloku sa pozornosť sústredila na odborné vzdelávanie a na duálne a učňovské schémy v odbornom vzdelávaní – zástupkyňa EK stručne predstavila helpdesk zameraný na učňovské a duálne vzdelávanie, ktorý má pomôcť členským štátom pri nastavovaní a realizácii takýchto schém. Link na helpdesk: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045

Nasledovala tzv. „tour de table“, v rámci ktorej sa všetci účastníci ESF vyjadrovali k otázkam vopred zaslaným zo strany EK (učňovské a duálne schémy v regióne/členskom štáte, využitie technickej pomoci v tomto smere, účasť zástupcov štátnej správy na konferencii „Support To Apprenticeship/Traineeship Schemes With ESF Support“ (5.-6.6.2013, Brusel)). Slovensko bude podporovať zavádzanie takýchto schém v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom prioritnej osi Vzdelávanie.


Nasledovala informácia o projekte Arachne, cieľom ktorého má byť využívanie tohto nástroja na identifikáciu najrizikovejších projektov realizovaných v členských štátoch a zabránenie podvodom (podrobnejšia informácia bola doplnená v rámci druhého dňa rokovania na základe žiadostí zástupcov členských štátov). Projektový manažér projektu Arachne Luc Molemans uviedol, že tento projekt pokrýva DG REGIO aj DG EMPL. Nástroj Arachne je založený na využívaní setu rizikových indikátorov (systém ich iba kalkuluje) a alertov, má byť prispôsobený charakteru výdavkov toho-ktorého OP a má využívať interné dáta (z projektov) a externé dáta (verejne dostupné informácie – využívané budú medializované informácie a dve databázy: Orbis (finančné dáta spoločností) a World Compliance (databáza týkajúca sa uplatňovania zákonných postihov, obsahuje údaje ku kriminálnym činom (human traffic, pranie špinavých peňazí atd.), navyše obsahuje databázu článkov z 25 tis. novín). Čo sa týka indikátorov rizík, systém pozná 7 kategórií rizík (obstarávanie, contract management, oprávnenosť, výkonnosť, koncentrácia, iné (v zmysle logiky a primeranosti projektových dát) a alert týkajúci sa dobrého mena a podvodov). Členské štáty nemajú žiadny záväzok reportovať dáta v stanovenom intervale alebo termíne – vložia ich podľa svojho uváženia a následne prebehne analýza dát, EK sťahuje dáta 1x týždenne. Čo sa týka stavu vývoja tohto nástroja – finálny prototyp bol dodaný ku koncu marca 2013, v rámci roku 2013 má prebehnúť jeho implementácia – v rámci ESF by ho mali implementovať všetky operačné programy a v rámci ERDF a KF 60 operačných programov v rámci 8 členských štátov. Zástupcovia EK budú v rámci roku 2013 navštevovať členské štáty a riadiace orgány a prezentovať im Arachne (predstavia systém a to, aké dáta sú potrebné, ponúknu potrebnú dokumentáciu a postupy a podporu a spätnú väzbu v rámci testovacej fázy a realizácie. Systém má byť spustený naostro až po schválení všetkými zúčastnenými stranami. Toto predstavovanie systému prebehne v úvodnej časti v dvoch fázach – v prvej fáze budú oslovené Slovensko, Portugalsko, Rumunsko a Česká republika (návšteva v členskej krajine v rámci 15.5.-10.6.2013, realizačná a testovacia fáza (pôjde o test kvality dát, nie projektov) v rámci 1.6.-31.7.2013 a spustenie systému do realizácie: 31.8.2013) a v druhej fáze Bulharsko, Poľsko a Maďarsko (spustenie systému do realizácie: 15.9.2013). Luc Molemans uviedol, že v prípade, ak členský štát nebude využívať tento nástroj, bude považovaný za krajinu s vyšším rizikom. K prezentácii sa strhla búrlivá diskusia, zástupcovia členských krajín napadli povinnosť uplatňovať Arachne (chcú sledovať riziká, nechápu však, prečo práve týmto druhom systému a prečo nie iným spôsobom), medializované informácie (t.j. do systému budú vložené mená osôb z mediálnych výstupov, tieto osoby však nebudú o tomto informované a nebudú mať možnosť očistiť svoje meno), bezpečnosti dát, financovanie systému atď. a vyžiadali si doplnenie informácií počas druhého dňa konania TWG ESF.
Zasadnutie ESF Technical Working Group – 25. 04. 2013
Prvou prezentáciou bola ppt. s názvom „State of Play of Interruptions“, kde zástupca EK predstavil situáciu v rámci pozastavenia platieb. V rámci ESF nebola v tejto prezentácii zmienka o SR.
V ďalšej časti vystúpil zástupca Dvora audítorov, ktorý v rámci svojej prezentácie stručne informoval o stave tzv. „vyhlásení o vierohodnosti“ (Déclaration d'Assurance, DAS), ktoré predstavujú formálne stanovisko Dvora audítorov k spoľahlivosti účtov EÚ a k zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. V rámci DAS 2012 informoval o auditoch v Českej republike, Nemecku a Grécku so začiatkom v júli 2012. Od zúčastnených strán sú požadované tripartitné mítingy, ktoré sa budú konať v rámci obdobia 3-14. jún 2013.

Zástupca Dvora audítorov Mark Schelfhout sa vyjadril aj k otázkam týkajúcim sa Arachné a potvrdil, že ak členský štát nebude tento systém využívať, EK ho automaticky zaradí medzi krajiny s vyšším rizikom – t.j. EK voči nemu nebude uplatňovať žiadne postihy (bude sa však zaujímať o to, prečo členský štát neuplatňuje Arachné), bude mať však krajinu pod „drobnohľadom“ a ak uvidia riziko a neuvidia akciu voči tomuto riziku, budú konať. Ako právny podklad pre uplatňovanie Arachne uviedol čl. 13 implementačného nariadenia. K diskutovaným informáciám o ľudskom faktore a ohrození dobrého mena na základe mediálnych článkov uviedol, že projekt nie je nastavovaný tak, že takéto osoby budú informované o tom, že sú považované za rizikové, ide o verejne dostupné zdroje. Zároveň zaznela aj informácia o financovaní Arachné – v úvodnej fáze EK uhradí členskému štátu náklady na vstupnú fázu a licencie, ale v realizačnej faze sa budú náklady zdieľať.


Nasledovala prezentácia zástupcu EK Tamása Szilárda „State Of Play 2013 – ESF Financial Execution“. T. Szilárd informoval o stave cashflow EK, ktorý je stále problematický, je však badateľné zlepšenie. V máji 2013 by mali byť uhradené posledné neuhradené platby z roku 2012 T. Szilárd následne dúfa v návrat k štandardnému stavu a lehotám v dĺžke 60 dní. Slovensku k 18.4.2013 neboli kvôli problémom s cashflow uhradené fin. prostriedky vo výške 15 565 743,49 EUR, totálna suma neuhradených platieb predstavuje 1 070 133 599,42 EUR. Risk dekomitmentu (záväzok n+2) pre Slovensko k 18.4.2013 predstavuje 266 767 690,80 EUR. Na uzavretie roku 2013 bude potrebné 2,4 bln. EUR (potrebné uvoľnenie týchto prostriedkov zo strany Rady a Európskeho parlamentu). Následne by mali byť k dispozícii fin. prostriedky až do októbra, resp. novembra 2013. Najbližšie problémy s uhrádzaním platieb očakáva T. Szilárd k januáru 2014 (v závislosti od rozhodnutí Rady a Európskeho parlamentu).

Celkový rozpočet ESF k 18.04.2013:
Programming period

2013 - Payment appropriations mil.€

2013 - Consumption (in workflow incl.) mil.€

Consumption/Payment appropriations %

2000-2006

302

302

100%

2007-2013

9.779

3.229

33%

Total

10.081

3.531

35%

Nasledoval blok venovaný tzv. „Age Network“. Zástupkyňa siete priblížila situáciu starších ľudí v produktívnom veku, ktorí patria k ohrozeným skupinám na trhu práce, ale zároveň prognózy hovoria o tom, že vzhľadom na klesajúce demografické trendy sú reálne úvahy o využití skúsenosti týchto skupín obyvateľstva v pracovnom prostredí, čomu nasvedčuje aj stále sa zvyšujúci vek odchodu do dôchodku.

V rámci siete Age Network je zoskupených 14 národných a regionálnych agentúr, zámerom je lepšia prepojenosť a zdieľanie informácie v rámci tzv. „Age Management“ programov a projektov. Zástupkyňa siete predstavila systém práce 2 pracovných skupín v rámci networku – „Trvalo udržateľná práceschopnosť a zamestnateľnosť“ a „Presun k nezamestnanosti do práce“, úlohou ktorých je zhodnotiť 22 programov a projektov v rámci Age Managementu (doteraz sa konali 3 pracovné stretnutia týchto skupín). Vypracovaný bol aj manuál dobrej praxe. Pokračovaním prezentácie bolo predstavenie návrhov v oblasti zamestnávania starších ľudí, napr. realizovať programy ktoré povzbudzujú povedomie o veku a dialóg o aktívnom starnutí, programy zamerané na zlepšenie zdravotnej starostlivosti u zamestnávateľov, programy povzbudzujúce zamestnateľnosť a rozvoj kariéry pre zamestnancov každého veku a programy zamerané na zlepšenie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom zamestnancov. Viac informácií o networku je možné nájsť na linku: www.esfage.eu.


V rámci bodu „Social Economy Network“ zaznela prezentácia zástupkyne Poľska p. Lublinskej o networku „The Social Entrepreneurship Network“ združujúcom partnerov zo 9 krajín a regiónov zameranom na diskusiu, zdieľanie dobrej praxe a príkladov a formuláciu a prednes návrhov na európskej úrovni. Medzi výstupy ich práce patria napr. nástroje na implementáciu sociálneho frančízingu (návod na financovanie, internetová stránka, odporúčania atď.), nástroj na evaluáciu sociálnej hodnoty, odporúčania pre implementáciu finančných nástrojov atď. Network ktorý pracuje v rámci 2 rokov (február 2013- január 2015) pod vedením poľského ministerstva pre regionálny rozvoj.

Link: http://www.socialeconomy.pl/Posledná prezentácia zasadnutia bola venovaná Fondu európskej pomoci pre najodkázanejších (Fund for European Aid to the Most Deprived) – návrh na tento fond je v súčasnosti predložený v Európskom parlamente. Diskutuje sa o výške rozpočtu, nový návrh hovorí o výške 3,5 mld. EUR (pôvodne 2,5 mld.). Majú byť zdôraznené témy ako bezdomovectvo a detská chudoba, ktoré sú považované za otázky s najväčším dopadom na sociálnu integráciu. Neuvažuje sa o tom, že by sa táto téma včlenila do ex ante kodicionalít ani do výkonnostnej rezervy.

5. Odporúčané závery:
Naďalej sa aktívne zúčastňovať zasadnutí ESF Technical Working Group.
Z: SŠFEÚ T: priebežne

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Dokumentácia prinesená zo ZPC je k dispozícii u účastníčky ZPC Mgr. Janky Halčínovej. Správa zo ZPC je zverejnená na internetovej stránke MŠVVaŠ SR a v rámci odboru a pre operačný program Vzdelávanie je správa zverejnená v rámci zdieľaného adresára odboru. Prezentácie sú dostupné na stránke https://circabc.europa.eu.
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Možnosť aktívne ovplyvniť rozhodovacie procesy v rámci EÚ, prezentácia stanoviska SR, podrobné informácie o pripravovaných krokoch zo strany EÚ v oblasti ESF. Informácie sú využívané pri implementácii pomoci z ESF v programovom období 2007-2013. Z hľadiska blížiacej sa prípravy ďalšieho programového obdobia 2014-2020 sú veľkým prínosom aj prezentované informácie o budúcnosti ESF. Osobitným prínosom ZPC je možnosť výmeny a získania skúseností ostatných členských krajín v súvislosti s implementáciou pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.
8.   Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Výsledky ZPC budú prezentované na najbližšej porade oddelenia pre OPV.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracoval:
Mgr. Janka Halčínová


So správou súhlasí:
Mgr. Veronika Paľková, R OOPVZ


Správu schválil:
Ing. Peter Viglaš, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa

Trieda dôvernosti: Verejné


The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2016
send message

    Main page