Komise rsp zápis z jednání dne 2013Download 28.36 Kb.
Date conversion29.04.2016
Size28.36 Kb.

Komise RSP – zápis z jednání dne 4. 9. 2013


Z á p i s

ze 4. jednání komise Rady hl. m. Prahy „Rada světové památky“ (dále jen RSP), které se konalo dne 4. 9. 2013 od 14:00 hod ve Škodově paláci – reprezentační prostory primátora hl. m. Prahy (Škodův salonek – místnost č. 136).

přítomni: 7 členů komise, dle předložené prezenční listiny

nepřítomni: 5 (Mgr. Michal Beneš, CSc.; Mgr. Jiří Skalický; Mgr. Jiří Vajčner, PhD.; Ing.arch. Václav Vondrášek; Blanka Švarcová)

omluveni: 5 (Mgr. Michal Beneš, CSc.; Mgr. Jiří Skalický; Mgr. Jiří Vajčner, PhD.; Ing.arch. Václav Vondrášek; Blanka Švarcová)

neomluveni: 0

přizvaní odborníci: 3 (Akad.arch. Ing. Václav Králíček, Jan Krejčí, MBA, Ing.arch. Petra Šandová)

Každému členovi komise byly předány následující materiály: • Zápis ze 3. zasedání Rady světové památky, konané dne 3. 7. 2013

 • DVD s již zpracovanými studiemi zabývajícími se Staroměstským náměstím a Architektonicko-urbanistickou analýzou

 • Pozvánky na Architecture Week 2013

 • Podklady k Informaci o škodách v Průhonickém parku způsobených povodní 2. 6. 2013

 • Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1495 ze dne 3. 9. 2013

 • Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2288 ze dne 18. 12. 2012

 • Rozhodnutí 36 COM 7.B73 z 36. Zasedání Mezivládního výboru pro světové dědictví a jeho pracovní překlad

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Zahájení a úvodní procedurální záležitosti

 1. Schválení zápisu ze 3. jednání, konaného dne 3. 7. 2013 (zápis byl podepsán předsedou, tajemníkem a ověřovatelem RSP) – bez připomínek.


Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; zápis z 3. jednání RSP, konaného dne 3. 7. 2013 byl schválen


 1. Schválení programu 4. jednání RSP, konaného 4. 9. 2013 ve Škodově paláci (reprezentační prostory primátora hl. m. Prahy, místnost č. 136), na žádost předsedy Komis doplněného v bodě IV/2013/3 o Informaci ke kostelu sv. Michala archanděla a jeho krypty.


Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; program 4. jednání byl schválen


 1. Schválení účasti hostů za 4. zasedání RSP - Akad.arch. Ing. Václav Králíček, Jan Krejčí, MBA, Ing.arch. Petra Šandová


Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; účast hostů byla schválena

 1. Informace o rozšíření komise – Rady světové památky o zástupce Středočeského Kraje

Tajemník komise informoval o rozšíření RSP usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 3. 9. 2013 o zástupkyni Krajského úřadu Středočeského Kraje, paní Blanku Švarcovou.
RSP konstatuje následující usnesení:
Rada světové památky s radostí přijala informaci o svém rozšíření o zástupkyni Krajského úřadu Středočeského Kraje, paní Blankou Švarcovou.


Hlasování – 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; usnesení bylo přijato.


 1. Informace ke Staroměstskému náměstí

 1. Mariánský sloup

Tajemník komise informoval členy Rady světové památky o průběhu žádosti o

závazné stanovisko k rekonstrukci Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.


 1. Pracovní skupina primátora

Tajemník komise informoval o skupině primátora, která byla zřízena bývalým panem primátorem - Pracovní skupina primátora k zajištění revitalizace Staroměstské radnice a okolí. V současné době je připraven návrh, v Radě hl. m. Prahy na zrušení této komise a přechod jejích činností na Radu světové památky.
 1. Kostel sv. Michala archanděla

Po obšírné diskuzi většina členů RSP konstatovala následující:
 1. Členové RSP nemají dostatek informací a nemohli se na projednávaný případ předem připravit, takže zodpovědnost v případě schválení projektu za případný negativní dopad na hodnoty kostela, včetně hodnot nehmotných, leží plně na odboru památkové péče MHMP, potažmo na pražském pracovišti NPÚ, v případě, že projekt doporučil ke schválení.


Hlasování – 6 pro – 0 proti – 1 se zdržuje (Ing.arch. Ondřej Šefců); usnesení bylo přijato. 1. Studie

Tajemník komisi informoval o DVD s materiály, které bylo členům RSP na jednání předloženo. Na DVD jsou již zpracované studie Václavského a Staroměstského náměstí a doplňující informace k zamýšlené Architektonicko-urbanistické analýze.
 1. Záměr nového uspořádání prostor Staroměstské radnice

Po diskuzi nad tématem současného uspořádání a využívání objektu Staroměstské radnice a okolních domů, RSP konstatovala:
 1. Rada světové památky konstatuje hl. m. Praze, že dům U Minuty je nedílnou součástí NKP Staroměstská radnice a měl by být s tímto komplexem fyzicky a funkčně propojen.


Hlasování – 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; usnesení bylo přijato.


 1. Kulturní a společenské akce pořádané na Staroměstském a Václavském náměstí – tento bod nebyl projednán 1. Informace a komentář k rozhodnutí Výboru světového dědictví č. 36 COM 7B. 73 Historické centrum Prahy

Rada SP projednala rozhodnutí 36 OCM 7B.73 – Historické centrum Prahy (Česká republika) výboru pro světové dědictví z jeho sezení v Petrohradu z roku 2012 a konstatuje k tomuto následující:
 1. Rada světové památky vyzívá Ministerstvo kultury České republiky i Správce statku (Pražské památkové rezervace), aby důsledně respektovali požadavek Výboru světové dědictví o včasném informování o veškerých změnách územního plánu, významných projektech výstavby, restaurování a obnovy dle bodu 6 rozhodnutí Výboru světového dědictví (36 COM 7B.73, bod 6).

 2. Rada světové památky konstatuje, že dosud zpracované podklady k Management Planu Historického centra Prahy z let 2006 – 2009 byly měly být využity a již zpracovaný materiál by měl být dopracován v koncepční části, jež by měla být stručná, věcná a návodná. Dále doporučuje zpracovateli, aby při dopracování Management Planu vycházel a respektoval metodiku Národního památkového ústavu, kterou využívají i ostatní česká města zapsaná na Seznam světového dědictví.

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; usnesení bylo přijato

 1. Informace o škodách v Průhonickém parku způsobených povodní 2. 6. 2013

Ing. Ivan Staňa informoval o škodách, které způsobila povodeň v Průhonickém parku. Poznamenal, že fatálním problémem bylo podmáčení kompozičních stromů parku a jejich následné vyvrácení. RSP také informoval o tom, že se Průhonický park pokusí podat žádost k Výboru světového dědictví o příspěvek na likvidaci škod. Ing. Staňa na závěr konstatoval, že je Průhonický park opomíjen v propagaci českých památek, které jsou zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.
RSP konstatuje následující usnesení:


 1. Rada pozorně vyslechla informaci o nesmírné devastaci, kterou způsobily červnové povodně na celém území Průhonického parku. Vyslovuje své hluboké politování nad těmito škodami a podporuje žádost správce statku o přidělení dotace…. /doplní p. Staňa/.

 2. Rada konstatuje, že Průhonický park přes své hodnoty a atraktivnost není zastoupen v titulech a publikacích dotýkajících se památek světového dědictví UNESCO a doporučuje Ministerstvu kultury ČR, aby v případě přidělování dotací na publikace a tituly tohoto typu důsledně požadovalo a ověřovalo začlenění Průhonického parku mezi památky UNESCO.


Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržuje; usnesení bylo přijato

Předseda RSP Doc. PhDr. Josef Štulc následně navrhl ukončit jednání a odložit projednání bodu VI – Různé na příštím zasedání RSP.

S návrhem předsedy souhlasili všichni přítomní členové RSP.

Příští zasedání Rady světové památky se uskuteční 9. října nebo 16. října 2013 v 14:00 ve Škodově paláci – reprezentační prostory primátora hl. m. Prahy (Škodův salonek – místnost č. 136). Členové RSP budou vyzváni emailem, aby si zvolili vhodnější termín.


Zapsal: Mgr. Jan Kněžínek – tajemník komise, tel.: 236 002 096
Ověřil: Ing. František Stádník – člen komise
Za správnost: Doc. PhDr. Josef Štulc – předseda komise
V Praze dne 4. 9. 2013The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2016
send message

    Main page