Europe and the AntipodesDownload 0.91 Mb.
Page9/9
Date25.04.2016
Size0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

implementation: det at føre ud i livet

aggravated: forværret

flux: strøm

victuals : fødevarer

capital punishment: dødsstraf

pilfer: rapse, stjæle

embryo : kim, spire; på et tidligt stadium

fend for itself: klare sig selv

manifest: klar, åbenbar

excretion: udsondring, udskilningsprodukt

manure: gøde

sublimate: fjerne, få til at forsvinde

accommodate: være behjælpelig

presage : varsle om

pastoralist: kvægavler

assign: pålægge, sætte til

the auxiliary arm: den forlængede arm

intermediary stage: overgangsstadium

probation: prøve-

forfeit : fortabe

pave the way for: bane vejen for

inmate: beboer; her=fange

abuse of power: magtmisbrug

nepotism: begunstigelse af slægtninge/venner

bribery: bestikkelse

indiscriminate: vilkårlig

retain: holde på

leniency : eftergivenhed, mildhed

atrocity: grusomhed

subvert: undergrave

allegedly : angiveligt

destitute: ludfattig

misgivings: bange anelser

deterrent: afskrækkelse

lumbering: skovhugst

extermination camp: udryddelseslejr

Gulags: fangelejre i Sovjetunionen

monstrocities: uhyrligheder

condemnation: fordømmelse

excessive: overdreven, urimelig

prevail: være fremherskende

lacerate: sønderflænge

gore: levret blod

moulder: hensmuldre

mangle: lemlæste

triangle: trekantet træstativ hvortil fangen fastspændtes, når han skulle piskes

suffice it to say: lad det være nok at sige

conducive to: medvirkende til

abolition: afskaffelse

converge: løbe sammen

abomination: vederstyggelighed

tentatively: forsøgsvist

penitentiary: forbedringshus

supersede: fortrænge

confinement: indespærring

tangible : håndgribelig

be tinged with: have et skær af

impress: præge

by exposure to: ved at udsættes for

qualms : skrupler

reliance on: tillid til, afhængighed af

veneer : fernis

kindred : lignende

self-affirmation: selvbekræftelse

safeguard: værn

encroach: trænge sig ind på

pithily : fyndigt

miscegenation: raceblanding

prude: snerpet person

densely: tæt

stockrider: cowboy

tracker: ‘sporhund’

biassed: forudindtaget

recognition: anerkendelse

pertinently: rammende, relevant

delve: dykke

appalling: forfærdende

assuage : lindre, dulme

deprivation: afsavn

imagination-numbing: som får fantasien til at ativne

rendering: gengivelse

requirement: krav

disconcertingly: forbløffende, foruroligende

relocate: omlægge

implication: stiltiende slutning, konsekvens

time lag: tidsforskel

appreciation: forståelse

concede: tilstå, give

renowned : navnkundig, berømt

elective franchise : valgret

resumption: genoptagelse

rabble: pøbel, rak

polluter: forurener

Chartist: forkæmper for arbejdernes rettigheder (i det 18. årh.)

gain momentum: vinde frem

paragon: mønster

obsolete: forældet

squire : godsejer

dilute: fortynde, udvande

confer: give

repercussion: efterdønning

upheaval: omvæltning

influx: indstrømning

49’er: guldgraver der har været med i 1849 i Californien, hvor der blev fundet

store mængder guld.

churned up: rodet op

ramshackle: faldefærdig

dwelling: bolig

conspicuous: iøjnefaldende

distortion: forvrængning

gold nugget: guldklump

legacy: arv

substantial: væsentlig, håndgribelig

linguistic curiosity: sproglig ejendommelighed

frictions: gnidninger

gravitate towards: hælde imod, være orienteret imod

urbanization: bydannelse

defy: trodse

reverberate: give genlyd

implications: konsekvenser

revoke: ophæve

abortive: mislykket

overthrow: omstyrte

mutinous rising: mytteri, oprør

exertion of power: magtudøvelse

abuse of office: embedsmisbrug

line one’s own pockets: stikke pengene i ejen lomme

comprise: omfatte

acquisition: erhvervelse, tilegnelse

hotch-potch: sammensurium, rodsammen

mateship: kammeratskab

contingent: kvota, gruppe

ill-adapted: dårligt tilpassede

city dweller: byboer

counterbalance: modveje

demographic map: befolkningskort

extend: udvide

slumocracy: fattige byboere

bushranging: landevejsrøveri

peak: højdepunkt

accentuation: understregning

self-assertiveness: selvhævdelse

concomitant: ledagende omstændighed

rush cattle: stjæle kvæg

seek shelter: søge ly

emancipist: frigiven fange

bear a grudge against: have et horn i siden på

subversive: undergravende

audible: hørlig

notorious: berygtet

left them in the stew: ‘lod dem stege i deres eget fedt’

call the roll: foretage navneopråb

fatal: skæbnesvanger

pierce: gennembore

smart: føle smerte, krympe sig

flamboyant: prangende, bombastisk

coat of armour: rustning

staple subject: hovedemne

scope: omfang

grazier : kvægavler

lucrative: indbringende

accredit: tilskrive

counteract: modarbejde

descent : afstamning

warped: vredet, fordrejet

ere : før

kine : køer

whelm : overskylle, opsluge

quest for: søgen efter

endeavour: bestræbelse

awe-inspiring: ærefrygtindgydende

fallacy: fejltænkning

surpassing fertility: overordentlig frugtbarhed

blatantly wrong: skrigende forkert

irrigation: overrisling, kunstig vanding

vulnerable : sårbar

salinity: saltindhold

render arid: gøre gold

founded: grundlagt

be part and parcel of: være uløseligt knyttet til

mythogenesis: mytedannelse

albeit : om end

hue: farvetone

go with the grain: gå med årene (i et stykke træ)

epitomize: samenfatte, være indbegrebet af

in charge of: i spidsen for

possessions: (jord)besiddelser

groom: staldknægt

laboriously: møjsommeligt

encumbered: hindret, tynget

vain squabbles: forfængelige skænderier

main asset: væsentligste aktiv

boost: fremme, give et løft

gentility: det at være ‘fin’, honnet ambition

magnanimous: ædelmodig, storsindet

overlying: overliggende (for at skjule/camouflere)

procure: skaffe

bush tucker: det mad der findes i vildnisset

ingrained: indgroet

skirmish: træfning, kamp

Carpentaria: stor havbugt i det nordlige Australien

budding: spirende, i sin vorden

Centenary : hundredårsdag

prevailing: fremherskende

oscillate : svinge frem og tilbage

gauge : måle

enmeshed in: indviklet i

incisive: rammende

foundation: grundlæggelse

conversion: omdannelse

Centennial : hundredårsdag

pantheon: gudetempel, mindehal

mortal remains: jordiske rester

renown: berømmelse

wean: vænne fra

stunt: trick, nummer

glorification: forherligelse

St ‘Enery: nedsættende for Henry Parks, se note.

undismayed: uanfægtet

conceive: udtænke, planlægge

lavish: overdådig

jingoism: chauvenisme

tribute: hyldest

benevolent: velvillig, velgørende

all-embracing: altfavnende

decay: gå i forfald

dreadnought : slagskib

junk: junke (kinesisk skib)

bunting: flagpynt

gag on: brække sig over

The Bulletin: se note til side

excoriate: kritisere skånselsløst

jig: gige (livlig dans)

cabbage-tree hat: hat med stor, blød skygge

John Bull: personifikation af England

inherent: iboende

resolve a conflict: løse en konflikt

naissance: fødsel, se side

materialize: tage form

canvas: lærred (til at male på)

pay homage to: hylde

done their wrist work: her=lært deres håndværk

image: billede

irrespective of: uanset, uden hensyn til

striving for: stræben efter

tribal: stamme-

artefacts: kulturgenstande

collectors’ items: samlerobjekter

inaugurate: indvie, indvarsle

self-reliance: selvtillid

apt: passende

exhibits: udstillede malerier

stuck with the tenets: holdt fast ved de principper/læresætninger

prolific: frugtbar, produktiv

intrinsic values: indre værdier

shackles: lænker

recoil from: vige tilbage for

unabated: usvækket

the Bulletin: radikalt tidsskrift grundlagt i 1880. Specialiserede sig i litterære

udgivelser, der gik i mod engelsk kulturdominans. I 1890’erne

stod tidsskriftet for en republikansk holdning og søgte at tegne

en ‘ægte australsk’ profil.

venture: vove, driste sig til

consensus: almindelig enighed

topic: emne

bar: udelukke

realm : verden; rige

significance: betydning

forge close links with: knytte tætte bånd til

invigorate: oplive, give kraft

unbiassed: fordomsfri

ample opportunity: rig lejlighed

appreciate: forstå

mind-numbing : der fårsindet til at stivne

redundant: overflødig

point of departure: udgangspunkt

urge : trang

regain: genvinde

come to grips with: komme ind på livet af

diligent: flittig, ihærdig

preoccupation: fordybelse

bygone: forbigangen, svunden

domestic: hjemlig, lokal

extol: prise, forherlige

solicitor: sagfører

celebrity: berømthed

rapturous: vildt begejstret

selection: jordlod, lille gård

predominantly: overvejende

probe: undersøge

impact: (ind)virkning

off-key: falsk

depict: beskrive, gengive

Arcadian: idyllisk

equalitarian: som hylder lighedsprincippet

betrayal: forræderi, svig

sundowner: omrejsende løsarbejder, vagabond

austere: streng, barsk

evoke: fremmane, fremkalde

swagman: vagabond

burial : begravelse

intended: tilsigtet

collaboration: samarbejde

emulate: efterligne, søge at blive jævnbyrdig med

trade union: fagforening

decisive: afgørende

docker: havnearbejder

add fuel to: puste til (ilden)

morally tainted: moralsk anløben

reprehensible: afskyelig

obligation: forpligtigelse

turmoil: oprør, tummel

outcome: resultat

inaugurate: indvie, grundlægge

secession: løsrivelse

tentative: forsigtig

pay allegiance : sværge troskab

Westminster: parlamentet i England

cautious : forsigtig

vestiges: rester

alternate: skifte

untenable : uholdbar

appropriate: passende

sinister implications: dystre konsekvenser

unremitting: uophørligdispossession: fratagelse, fordrivelse


Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2019
send message

    Main page