Detaljert plan for undervisningen his2113/4113 – vår 2008Download 100.9 Kb.
Date conversion25.04.2016
Size100.9 Kb.

DETALJERT PLAN FOR UNDERVISNINGEN HIS2113/4113 – vår 2008

Demokrati eller pøbelvelde?

Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma


Undervisningen består av 12 seminar (dobbeltimer), hvorav man forventes å være til stede. Det inngår tre obligatoriske elementer i kurset, som kvalifiserer til å ta eksamen. Alle studenter skal presentere hovedpunkter fra en artikkel/kapittel i plenum en ganger (med dertil hørende støtteark), skrive et kort essay og gi en kommentar til en annens essay i løpet av semesteret. Til hver seminardag trekkes det ut noen studenter som skal presentere dagens tekster, og deretter skrive et essay i tilknytning til dagens tematikk.
A. Kort punktpresentasjon.

Dette skal utføres:

    • 5 minutter muntlig presentasjon. NB. HUSK ikke for langt! Diskuteres og vurderes av plenum, godkjennes av faglære.

    • 1 sides oppsummering på støtteark til alle. Legges ut i Classfronter (Fellesrom for HIS2113 og HIS4113) 24t før seminaret (kan gå via seminarleder ved problemer, e-post: j.w.iddeng@iakh.uio.no).

Punktpresentasjonen vil primært bestå i å legge fram hovedlinjene i en artikkel eller kapittel, hvor meningen er å få fram en forfatters hovedpoeng (hva dreier det seg om?), forholdet mellom etablerte ”sannheter” og forfatterens egne synspunkter; argumenter/argumentasjon og kildebruk. Vær nøye med kilde- og sidehenvisninger på støttearket – så har dere større glede av det ved seinere bruk (eks. eksamen).


Når det gjelder den muntlige presentasjonen er det fint om dere ikke gjentar det som står på støttearket, men gjerne sier noe utfyllende, kommer med oppsummerende kommentarer og vurderinger av artikkelen/kapitlet opp mot annet på pensum.
B. Essayskriving.

Dette skal utføres:

    • 4 siders essay leveres i Classfronter (seinest tre dager etter punktpresentasjonen = til neste seminargang). Denne skal kommenteres og vurderes av medstudent og godkjennes av seminarleder. Essayene og kommentarene vil være lesbare for alle.

Diskusjonspresentasjonen er knyttet til et problem eller spørsmål og krever analyse og drøfting. Her gjelder det å etablerte fakta, kildesituasjon, finne ut hva som er omdiskutert og problematisk (stridens kjerne) og, der mulig, gi et innblikk i ulike forskersyn. Det er meningen at studentene skal skrive oppgaven med bakgrunn ikke bare i den artikkelen de har presentert, men i all litteratur for den angjeldende seminardagen og gjerne annen relevant litteratur.


C. Opponentkommentar.

Alle trekkes også ut til én gang å skulle kommentere og vurdere et essay i Classfronter innen tre dager (= neste seminargang).


Er det god struktur, godt akademisk språk, analytisk, drøftende? Er det samsvar mellom kilder, kildebruk og argumentasjon/konklusjon? Hva var godt/mindre godt? Er det feil eller feilslutninger, spekulasjoner uten hold? Er det referert skikkelig og tilstrekkelig?
Dette (A-C) samlet kvalifiserer til å ta eksamen i HIS2113. Tredagers hjemmeeksamen (som normalt for 2000-emner i historie), i perioden 31. mars 3. april.
Uke 3 og 4
Torsdag 17/1 Introduksjon
Oversikt/Bakgrunn: Presentasjon og oversikt. Kilder til gresk demokratisk historie.
Les: Hansen Ath Dem kap. 1-2

Meier ”The Greeks...” Komp.


Forslag til videre generell fordypning:

R. Thomsen (red.) Det athenske demokrati i samtidens og eftertidens syn (1986)

P.J. Rhodes (ed.) Athenian Democracy (2004)
Torsdag 24/1 Demokratiets forhistorie
Oversikt/Bakgrunn: Bronsealdersivilisasjoner, homeriske samfunn, bystatskulturens framvekst, Solons reformer, Tyrannperioden
Les: Meier ”The Greeks...” Komp.

Momrak ”Vestlige verdier? Demokratiet og Midtøsten” i Classfronter

Morris “Equality...” i Ancient Greek Democracy s. 45-63 (+ 77-81)

Punktpresentasjon: 1. Momrak

2. Morris


Essay: 1. Hvor stammer ideene om folkelig politisk deltagelse og demokratiet fra?

 1. Hva utløser egalitære strømninger i tidlig gresk historie?

Opponentkommentar: 14, 15
Forslag til videre fordypning:

Pavel Oliva: Solon: Legende und Wirklichkeit (1980)

Mitchell & Rhodes (red.) 1997: The development of the polis in Archaic Greece, London.

Morris, Ian 2000: Archaeology as cultural history: Words and things in Iron Age Greece, Oxford.

Rollinger R. & C. Ulf (red.) 2004: Griechische Archaik: interne Entwicklungen - externe Impulse, Berlin.

G.E.M. de Ste. Croix: Athenian democratic origins: and other essays (2004)

E.W. Robinson: The First Democracies: Early Popular Government Outside Athens (1997)

K. Raaflaub, J. Ober & R. Wallace (red.) Origins of democracy in ancient Greece, Berkeley (2007)


Uke 5
Mandag 28/1 Innføring av demokratiet i Athen og dets institusjoner
Oversikt/Bakgrunn: Kleisthenes reformer; demer, trittys og fyler; råd og embetsmenn
Les: Hansen Ath Dem kap. 3 (+ kap 6-10)

Robinson (red.) Ancient Greek Democracy kap. 2
Punktpresentasjon: 3. Hansen Ath Dem kap. 3

4. Ober s. 95-112 i Ancient Greek DemocracyEssay: 3. Politiske konsekvenser av Kleisthenes’ reformer

4. Hendelsene i 510-507: en folkets revolusjon eller et kompromiss?


Opponentkommentar: 16, 17
Forslag til videre fordypning:

Cynthia Farrar: The origins of democratic thinking: the inventions of politics in classical Athens (1988)

C.W. Fornara & L.J. Samons II: Athens from Cleisthenes to Pericles (1991)

P.J. Rhodes: The Athenian Boule (2. ed., rev. 1985)

J. Ober: The Athenian revolution: essays on ancient Greek democracy and political theory (1996)

M.R. Ringvej Interpretation of a political idea: the radical democracy of 508-462 BC (2004)Torsdag 31/1 Borgerne og de andre; rettigheter, frihet og eksklusjon
Oversikt/Bakgrunn: Borgerrollen, rettigheter, plikter. Kvinner, fremmede, slaver

Les: Canfora ”The citizen” komp.

Hansen Ath Dem kap. 5 + s. 52-54

Ancient Greek Democracy kap. 6

Punktpresentasjon: 5. Canfora

6. Osborne i Ancient Greek Democracy kap. 6

7. Jameson & Katz i Ancient Greek Democracy kap. 6

Essay: 5. Hva inngår i borgerrollen/borgerretten?

6. Inklusjon og eksklusjon i det athenske demokratiet

7. Kvinner og demokratiet
Opponentkommentar: 18, 20, 21
Forslag til videre fordypning:

V.Hunter & J. Edmondson Law and social status in classical Athens (2000)

H.M. Hansen: The Athenian Ecclesia 1 og 2

E.M. Harris: Democracy and the rule of law in classical Athens: essays on law, society, and politics (2006)

N. Loraux The children of Athena: Athenian ideas about citizenship and the division between the sexes (1993)
Uke 6
Mandag 4/2 Det athenske demokratiet i samtidas debatt; elite og folk

Oversikt/Bakgrunn: Politisk filosofi og debatt, domstolene og rettstalerne, lovgiving og sykofanter, formell og uformell makt, patronasje/klientelisme, oligarkiets jernlov, Sokrates
Les: Hansen Ath Dem kap. 4, 11 og 13

Ancient Greek Democracy s. 185-6, 201-09 (Rhodes)

Finley ”Socrates and after” i komp

Ober ”Public speech...” i komp.

Christiansen kildesamlingen i Komp. kildenr. 1-10
Punktpresentasjon: 8. Hansen kap 4

9. Finley i kompendiet

10. Ober ”Public speech...” i Komp
Essay: 8. Demokratisk ideologi og kritisk filosofi

9. Sokratessaken og demokratiet (http://www.stoa.org/projects/demos/socrates.pdf)

10. Var politikken i Athen dominert av eliten?
Opponentkommentar: 22, 23, 24
Forslag til videre fordypning:

E. Christiansen Politisk teoridannelse i antikken, kap. 1-5, (1973)

J. Ober Political Dissent in Democratic Athens: Intellectual Critics of Popular Rule (1998)

J. Ober Mass and Elite in Democratic Athens (1989)

M. Ostwald From Popular Sovereignty to the Sovereinty of Law: Law, Society, and Politics in Fifth-Century Athens (1986)

Brickhouse/Smith: The Trial and execution of Socrates: Sources and controversies (2001)

M.H. Hansen: The Trial of Socrates – from the Athenian point of view (1995)

Torsdag 7/2 Vurderinger av det athenske demokratiet

Oversikt/Bakgrunn: Ober/Hansen-debatten, Problemet med direkte demokrati og ”majoritetens tyranni”, Hva slags demokrati var det athenske?
Les: Hansen Ath Dem kap. 13

Ancient Greek Democracy kap. 4

Ober ”The nature of Athenian democracy”, i Komp

Hansen ”Direkte demokrati i den klassiske oldtid og i vore dage” i komp.


Punktpresentasjon: 11. Ostwald ”Shares and rights” i Ancient Greek Democracy

12. Hansen ”Ancient and modern views of liberty” i Ancient Greek Democracy

13. Ober ”The nature of Athenian democracy” i Komp.
Essay: 11. Hva skiller det athenske demokratiet fra det moderne i praktisk politikk?

12. Friheter og rettigheter i Athen.

13. Ober/Hansen-debatten: Likheter og forskjeller i syn på det athenske demokratiet
Opponentkommentar: 25, 26, 27
Forslag til videre fordypning:

M.H. Hansen: Was Athens a Democracy? Popular Rule, Liberty and Equality in Ancient and Modern political Thought (1989)

Moses Finley: Democracy Ancient & Modern (1973)

J. Ober & C. Hedrick Demokratia: a conversation on democracies, ancient and modern (1996)

J. Ober Athenian legacies: Essays on the Politics of Going on Together (2005)

L.J. Samons II: What's Wrong with Democracy? From Athenian Practice to American Worship (2004)


Uke 7
Mandag 11/2 Den ’klassiske’ romerske republikken og blandingsforfatningen

Oversikt/Bakgrunn: Kilder til romersk politisk historie; Republikkens innføring; Stenderkampene; Konstitusjonens elementer; Polybios, Cicero og blandingsforfatningen.
Les: Ward/Heichelheim/Yeo “The rise of the Roman republic..” i komp.

Ørsted ”Maktens vesen” og ”Det romerske politiske system” i komp.

Lintott Cons Rom Rep, kap. 1-4, 11-12

Jones fra kildesamling i Komp, kildenr. 91-93

Christiansen fra kildesamlingen i Komp. kildenr. 11-12
Punktpresentasjon: 14. Lintott kap. 4

15. Polybios (Christiansen kilde # 11) og Lintott kap 3

16. Cicero (Christiansen kilde # 12) + Lintott kap. 12
Essay: 14. De politiske resultatene av stenderkampene

15. Polybios’ romerske blandingsforfatning – og Platon og Aristoteles

16. Sammenlign Polybios og Cicero – likheter og forskjeller.
Opponentkommentar: 1, 2, 3
Forslag til videre fordypning:

T.J. Cornell: The Beginnings of Rome (1995)

G. Forsythe: A critical history of early Rome (2005)

E. Christiansen: Politisk teoridannelse i antikken, kap. 6-7, (1973)

K. von Fritz: The theory of the mixed constitution in antiquity (1975)

Tolvtavleloven: http://www.csun.edu/~hcfll004/12tables.html ; http://www.fordham.edu/halsall/ancient/12tables.htmlTorsdag 14/2 De politiske institusjonene: embetsmenn, senat og domstolene

Oversikt/Bakgrunn: Elitefamilier, cursus honorum, embeter og makt; Senatets rolle og domstolene.
Les: Ørsted ”Maktens vesen” og ”Det romerske politiske system” i komp

Lintott Cons Rom Rep, kap. 11 (+ 6-9)

Jones fra kildesamling i Komp, kildenr. 94-99Punktpresentasjon: 17. Ørsted ”Det romerske politiske system”

18. Lintott kap. 11

19. Ørsted ”Maktens vesen”
Essay: 17. Senatets politiske innflytelse og forholdet til embetsmenn

18. Elitens begrensninger og mulighet til å dominere folket i den klassiske republikken

19. Forholdet makt og forfatning i Roma
Opponentkommentar: 4, 5, 28
Forslag til videre fordypning:

T.R.S. Broughton: The magistrates of the Roman Republic (1968)

Leon Homo: Roman political institutions: from city to state (1962)

K.-J. Hölkeskamp: Senatus populusque romanus: die politische Kultur der Republik - Dimensionen und Deutungen (2004)

L.R. Taylor: Roman Voting Assemblies (1966)

Lover og lovgivning: http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/


(Uke 8 = Studieuke, selvstendig arbeid)

Uke 9
Mandag 25/2 Borger, folkeforsamlinger og folkemakt i Roma
Oversikt/Bakgrunn: Romersk borgerrett og politisk betydning; forsamlingene; retorikk
Les: Lintott Cons Rom Rep, kap. 5

Nicolet ”The citizen..” i komp.

Millar ”Politics, persuasion, and the people...” i Komp

Millar ”The crowd in Rome...” i komp

Jones fra kildesamling i Komp, kildenr. 100-101
Punktpresentasjon: 20. Nicolet

21. Millar Politics

22. Millar Crowd
Essay: 20. Den romerske borgerretten kontra den athenske

21. Den vanlige romerske borgers begrensninger og muligheter til politisk medbestemmelse

22. Folkemakt i seinrepublikken?
Opponentkommentar: 6, 7, 8
Forslag til videre fordypning:

C. Nicolet: The World of the Citizen in Republican Rome (1980)

A.N. Sherwin-White: The Roman Citizenship (2. ed. 1973)

R.A. Bauman Women and politics in ancient Rome (1992)Torsdag 28/2 Seinrepublikkens politiske utvikling. Elite og folk
Oversikt/Bakgrunn: Partidannelse, populares og optimates; valg og folkelig beslutningstaging; Korrupsjon og vold i romersk politikk. religionens plass i politikken
Les: Lintott kap. 10 (og 11)

Millar ”Popular politics at Rome...” i Komp

North ”Democratic politics in republican Rome”

Ward ”How democratic was the Roman republic?”

Jones fra kildesamling i Komp, kildenr. 102-105
Punktpresentasjon: 23. Millar

24. North

25. Ward
Essay: 23. I hvilken grad gir det mening å snakke om maktbalanse i den romerske republikken?

24. Religionens innflytelse på romersk politikk

25. Valgkamp, korrupsjon og stemmekjøp i romersk politikk
Opponentkommentar: 9, 10 , 11
Forslag til videre fordypning:

Lily Ross Taylor: Party Politics in the Age of Caesar (1948)

F. Millar: The Crowd in Rome in the Late Republic (1998)

H. Mouritsen: Plebs and politics in the late Roman Republic (2001)

A. Yakobson: Elections and electioneering in Rome: a study in the political system of the late Republic (1999)

R. Morstein-Marx: Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic (2004)

E.M. Orlin: Temples, religion and politics in the Roman Republic (2002)

Uke 10
Mandag 3/3 Patron-klientforhold som politisk forklaringsmodell
Oversikt/Bakgrunn: Klientelisme, uformell/formell politiske makt.
Les: Skydsgaard ”Det romerske clientelasamfund...”

Qviller ”Den romerske bystat”

Ravnå/Qviller-debatten – alt i Kompendium

Mæhle ”Det politiske spill...” i Kompendium


Punktpresentasjon: 26. Qviller

27. Ravnå

28. Mæhle
Essay: 26. Til hva og hvordan kan vi ha nytte av patron/klient-relasjoner som forklaringsmodell

27. I hvilken grad var patron/klient-forhold avgjørende i romersk politikk?

28. Politisk spillteori: Drøft nytten av Mæhles 4-spannsmodell på antikkens politikk
Opponentkommentar: 12, 13, 19
Forslag til videre fordypning:

M. Geltzer: Die Nobilität der römischen Republik (1912)

I.B. Mæhle: Masse og elite i den romerske republikk (2005)

A. Wallace-Hadrill (ed.): Patronage in ancient society (1989)
Torsdag 6/3 Det athenske demokratiets og republikkens idéhistoriske etterliv. Oppsummering
Oversikt/Bakgrunn: Innføringen av keiserdømme, politisk ideologi i keisertid, republikkens etterliv.

Demokratiets etterliv, Sammenlignende perspektiv og sammenfatning. Eksamenstips.Les: Syme ”Introduction...” i Komp

Lintott kap. 13Forslag til videre fordypning:

Rauflaub and Toher: Between Republic and Empire: Interpretations of Augustus and his Principate (1990)

Jennifer T. Roberts: Athens on Trial: The Antidemocratic Tradition in Western Thought (1994)

F. Millar: The Roman Republic in Political Thought (2002)

P. Brunt: The Fall of the Roman Republic and Related Essays (1988)

3-dagers hjemmeeksamen

31. mars kl. 12:30 – 3. april før 14:30.Ut- og innleveres i ekspedisjonen på Historie 2.etg. NHA


The database is protected by copyright ©essaydocs.org 2016
send message

    Main page